Lege privind transparenta decizionala in administratia publica

 Posted by on 26 noiembrie 2011  Add comments
 

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*actualizata*)
privind transparenta decizionala in administratia publica

     CAP. 1
    Dispoziţii generale

     ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizeazã resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetãţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
    (2) Legea are drept scop:
    a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administraţiei publice fata de cetãţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
    b) sa stimuleze participarea activa a cetãţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
    c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul întregii administraţii publice.
     ART. 2
    Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmãtoarele:
    a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeazã sa fie dezbãtute de autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
    b) consultarea cetãţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la initiativa autoritãţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
    c) participarea activa a cetãţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmãtoarelor reguli:
    1. şedinţele autoritãţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
    2. dezbaterile vor fi consemnate şi fãcute publice;
    3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi fãcute publice, în condiţiile legii.
     ART. 3
    In sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
    a) act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generalã;
    b) luarea deciziei – procesul deliberativ desfãşurat de autoritãţile publice;
    c) elaborarea de acte normative – procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;
    d) recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimatã verbal sau în scris, primitã de cãtre autoritãţile publice de la orice persoana interesatã în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative;
    e) obligaţia de transparenta – obligaţia autoritãţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice;
    f) asociaţie legal constituitã – orice organizaţie civicã, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civicã;
    g) minuta – documentul scris în care se consemneazã în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţa, precum şi rezultatul dezbaterilor;
    h) ordine de precãdere – ordinea care determina prioritatea participãrii la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat fata de subiectul şedinţei;
    i) şedinţa publica – şedinţa desfãşurata în cadrul autoritãţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoana interesatã.

j) documente de politici publice – instrumentele de decizie prin intermediul cãrora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt definite şi structurate în Hotãrârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunãtãţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale şi în Hotãrârea Guvernului nr. 775/2005  pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificãrile ulterioare.

     ART. 4
    Autoritãţile administraţiei publice obligate sa respecte dispoziţiile prezentei legi sunt:
    a) autoritãţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum şi autoritãţile administrative autonome;
    b) autoritãţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale, primãrii, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean.

     ART. 4^1
    Dispoziţiile prezentei legi se aplicã şi documentelor de politici publice elaborate de autoritãţile administraţiei publice centrale, aşa cum sunt acestea prevãzute la art. 4 lit. a).

     ART. 5
    Prevederile prezentei legi nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:
    a) apãrarea naţionala, siguranţa naţionala şi ordinea publica, interesele strategice economice şi politice ale tarii, precum şi deliberãrile autoritãţilor, dacã fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activitãţilor comerciale sau financiare, dacã publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
    c) datele personale, potrivit legii.

     CAP. 2
    Proceduri privind participarea cetãţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative

     ART. 6
    (1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia sa publice un anunţ referitor la aceasta acţiune în site-ul propriu, sa-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi sa-l transmitã cãtre mass-media centrala sau localã, dupã caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
    (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizare şi adoptare de cãtre autoritãţile publice. Anunţul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupã caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptãrii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limita, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
    (3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de cãtre initiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevãzut la alin. (2).
    (4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioada de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
    (5) Conducãtorul autoritãţii publice va desemna o persoana din cadrul instituţiei, responsabilã pentru relaţia cu societatea civilã, care sa primeascã propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
    (6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza şi avizare autoritãţilor publice interesate numai dupã definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).
    (7) Autoritatea publica în cauza este obligatã sa decidã organizarea unei intalniri în care sa se dezbata public proiectul de act normativ, dacã acest lucru a fost cerut în scris de cãtre o asociaţie legal constituitã sau de cãtre o alta autoritate publica.
    (8) In toate cazurile în care se organizeazã dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfãşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmeazã sa fie organizate. Autoritatea publica în cauza trebuie sa analizeze toate recomandãrile referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.
    (9) In cazul reglementãrii unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitãrii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptãrii în procedura de urgenta prevãzutã de reglementãrile în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii privind participarea la procesul de luare a deciziilor

     ART. 7
    (1) Participarea persoanelor interesate la lucrãrile şedinţelor publice se va face în urmãtoarele condiţii:
    a) anunţul privind şedinţa publica se afişeazã la sediul autoritãţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite cãtre mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfãşurare;
    b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetãţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeazã sa fie abordat în şedinţa publica;
    c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfãşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
    (2) Difuzarea anunţului şi invitarea specialã a unor persoane la şedinţa publica sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilã.
    (3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precãdere data de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilitã de persoana care prezideazã şedinţa publica.
    (4) Ordinea de precãdere nu poate limita accesul massmedia la şedinţele publice.
     ART. 8
    Persoana care prezideazã şedinţa publica oferã invitaţilor şi persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
     ART. 9
    (1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritãţilor publice.
    (2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art. 8 au valoare de recomandare.
     ART. 10
    Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecãrui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotãrât vot secret, va fi afişatã la sediul autoritãţii publice în cauza şi publicatã în site-ul propriu.
     ART. 11
    (1) Autoritãţile publice prevãzute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze şi sa arhiveze minutele şedinţelor publice. Atunci când se considera necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate.
    (2) Înregistrãrile şedinţelor publice, cu excepţia celor prevãzute la art. 6, vor fi fãcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

    (3) Autoritãţile administraţiei publice prevãzute la art. 4 sunt obligate sã justifice în scris nepreluarea recomandãrilor formulate şi înaintate în scris de cetãţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

     ART. 12
    (1) Autoritãţile publice prevãzute la art. 4 sunt obligate sa întocmeascã şi sa facã public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel puţin urmãtoarele elemente:
    a) numãrul total al recomandãrilor primite;
    b) numãrul total al recomandãrilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;
    c) numãrul participanţilor la şedinţele publice;
    d) numãrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
    e) situaţia cazurilor în care autoritatea publica a fost acţionatã în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
    f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetãţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
    g) numãrul şedinţelor care nu au fost publice şi motivatia restrictionarii accesului.
    (2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi fãcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţa publica.

     CAP. 3
    Sancţiuni

     ART. 13
    (1) Orice persoana care se considera vãtãmatã în drepturile sale, prevãzute de prezenta lege, poate face plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Plângerea şi recursul se judeca în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.
     ART. 14
    Constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, dupã caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedica implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în condiţiile prezentei legi.
     ART. 15
    Persoanele care asista la şedinţele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autoritãţii publice. In cazul în care preşedintele de şedinţa constata ca o persoana a încãlcat regulamentul, va dispune avertizarea si, în ultima instanta, evacuarea acesteia.

     CAP. 4
    Dispoziţii finale

     ART. 16
    (1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.
     ART. 17
    In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritãţile publice şi celelalte persoane juridice prevãzute la art. 4 sunt obligate sa îşi modifice regulamentul de organizare şi funcţionare în conformitate cu prevederile prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

                         PREŞEDINTELE SENATULUI
                             NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

                  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                           VIOREL HREBENCIUC

    Bucureşti, 21 ianuarie 2003.
    Nr. 52.

 

  No Responses to “Lege privind transparenta decizionala in administratia publica”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>