Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului Local Dumbravita

 Posted by on 22 iulie 2012  Add comments
 

       R O M Â N I A

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL  DUMBRĂVIŢA

307 160, DUMBRĂVIŢA, STRADA PETOFI SANDOR NR 31

TEL 0256 214 272

FAX 0256 214 399

 

 

CAPITOLUL.I         CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL DUMBRAVITA

CAPITOLUL.II        ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL DUMBRAVITA

      Sectiunea 1. Preşedintele de şedinţă

      Sectiunea 2. Alegerea viceprimarului

      Sectiunea 3. Comisiile de specialitate

      Sectiunea 4. Alte dispoziţii ( primar, secretar )

CAPITOLUL.III          FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL DUMBRAVITA

 

      Sectiunea 1. Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a   proiectelor de hotarâri

      Sectiunea 2. Dispoziţii privind desfasurarea sedintelor si participarea   la procesul de luare a deciziilor

     Sectiunea 3. Procedura de vot

 

CAPITOLUL.IV       ÎNTREBARI, INTERPELARI, PETIŢII ŞI INFORMAREA  CONSILIERILOR LOCALI

CAPITOLUL.V        DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE    CONSILIER

CAPITOLUL.VI          APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL DUMBRAVITA

APITOLUL.VII        DISPOZIŢII FINALE

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  DUMBRĂVIŢA

 

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL DUMBRAVITA

 

ART.1: (1) În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, prefectul convoaca consiliul local în sedinţa de constituire în termen de 20 zile de la data desfăşurării alegerilor.

  (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin doua treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi.

  (3) La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

ART.2: (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârsta dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia (cei mai tineri dintre consilieri) să preia conducerea lucrărilor şedinţei.

(2)După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauza, în timpul careia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul comunei prezintă preşedintelui de vârsta şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declarati aleşi, inclusiv ale supleanţilor de pe listă, înaintate de biroul electoral de circumscriptie. Dosarele vor fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi ce ocupa funcţii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier.

(3) În cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată iar acesta a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul va fi însotit de optiunea scrisă pentru una din cele două funcţii.

(4) La sedinţa de constituire a noului consiliu local vor fi invitaţi consilierii din mandatul anterior şi primarul a cărui mandat a expirat.

ART.3: (1)La reluarea lucrărilor, pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Comisia funcţionează pe întreaga durată a mandatului consiliului, cu respectarea dispoziţiilor art.31 alin.3, 4 şi 5 din Legea nr.215/2001.

(2) Desemnarea candidaţiilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art.2 alin.(2).

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în HOTARÂREA nr.1. Componenţa comisiei va reflecta, pe cât posibil, configuraţia politică a consiliului.

(4) Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art.3 alin.(3).

ART.4: (1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârsta, şi se vor elabora propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal, conform modelului din Anexa nr.1 la regulamentul-cadru prevazut în Ordonanta Guvernului nr.35/2002.

(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile opteaza în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauza au fost înscrisi pe lista de candidaţi.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat ca au fost încalcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit legii. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevazute la alin.(2).

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţă de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.

(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat urmând a fi validat primul supleant pe listă.

ART.5: (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participa la vot.

(2) Rezultatul validării mandatelor se consemneaza în HOTARÂREA nr.2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

ART.6: (1)După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri se va proceda la depunerea juramântului prevăzut de art.32 din Legea nr.215/2001.

(2)Juramântul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei va da citire juramântului după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetica, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află Constituţia şi Biblia. Consilierul va pune mâna stânga atât pe Constitutie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvântul “jur”, după care va semna juramântul de credinţă în 2 exemplare. Un exemplar se păstreaza la dosarul de validare, iar al doilea se înmâneaza consilierului. Juramântul se depune în limba română, cu sau fără formula religioasa.

(3)Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, aceasta consemnându-se în procesul-verbal al sedinţei, urmând să se supună validarii mandatul primului supleant de pe listă, dacă până la validarea mandatului partidele politice sau alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

(4)După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârsta declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin HOTARÂREA nr. 3.

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL DUMBRAVITA

SECŢIUNEA 1

Preşedintele de sedinţă

 

ART.7: (1)După declararea consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Şedinţele consiliului local sunt conduse de către un preşedintele ales la terminarea fiecărei şedinţe anterioare, când prin grija preşedintelui în funcţie se asigură alegerea preşedintelui precum şi a preşedintelui de rezervă pentru şedinţa următoare. Consilierii vor conduce lucrările consiliului local, prin rotaţie, în fiecare lună, în ordine alfabetică.

(2)După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(3)Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în HOTARÂREA nr. 4.

(4)Hotărârile nr.1-4 se semneaza de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotarâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

 

ART.8: Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului local;

b) supune atenţiei consiliului local conţinutul ordinei de zi, înscrierea unor puncte suplimentare, dacă este cazul, şi supune spre aprobare ordinea de zi;

c) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri împreună cu propunerile rezultate în urma dezbaterilor;

d) asigura numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;

e) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;

f) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a sedinţelor;

g) supune votului consilierilor orice problema care intra în competenţa de soluţionare a consiliului;

h) aplică, daca este cazul, sau propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute în Statutul aleşilor locali;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau alte însărcinări date de consiliul local.

 

 SECŢIUNEA 2

Alegerea viceprimarului comunei Dumbravita

 

ART.9: (1)Consiliul Local al comunei DUMBRĂVIŢA, alege din rândurile membrilor săi 1 viceprimar conform art.57 din Legea nr.215/2001. Viceprimarul este ales prin vot secret şi îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

(2)Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului poate fi făcută de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

(3)După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(4)Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, după următoarea procedură: fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi bifate în casuţa din dreptul numelui, numele candidatului preferat pe care consilierul doreşte să îl aleagă. Pe buletin va ramâne nebifat numele consilierilor pe care nu doreşte să îi aleagă votantul.

(5)Este declarat viceprimar primul candidat care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(6)În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se afla în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

ART.10: (1)Alegerea viceprimarului va fi consemnată în HOTARÂREA nr. 5 a consiliului local.

(2)Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local.

  SECŢIUNEA 3

Comisiile de specialitate

 

ART.11:(1)După constituire, consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2)Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa  organizeaza următoarele comisii pe domenii de specialitate:

 

Comisia I – pentru  economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, juridică, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, administrarea domeniului public şi privat şi ordine publică;

 

 1. SPERNEAC ADRIAN NICOLAE   – PREŞEDINTE
 2. NICOLA ADRIAN                            -  SECRETAR
 3. SAMFIRA IONEL                             - MEMBRU
 4. ABĂLARU IULIAN ALEXANDRU - MEMBRU
 5. KADAR GHEORGHE                       - MEMBRU

 

Comisia II – pentru  muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret, sport, familie şi sănătate;

 

 1. NICOLAE CONSTANTIN   - PREŞEDINTE
 2. GAFTON SORIN COSTEL  -SECRETAR
 3. NEMES ILIE                          -MEMBRU
 4. MIKLOS ARPAD                  -MEMBRU
 5. NAGY BALAZS                     -MEMBRU

 

Comisia III – pentru administraţie locală, cultura, ştiinţă, învatamânt, turism ,  culte,  protecţia mediului şi relaţii internaţionale.

 

 1. SZILAGYI GEZA                –PREŞEDINTE
 2. AGOSTON ODON               – SECRETAR
 3. HATEGAN   IOAN              - MEMBRU
 4. TOMA IULIAN                     -MEMBRU
 5. DENES ILDIKO                    -MEMBRU

 

(3)Fiecare din aceste comisii este constituită din 3 până la 5 membri, aleşi prin vot deschis,  număr care va fi intotdeuna impar. Un consilier va putea  face parte din 1-3 comisii, dintre care una este de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea deşfăşurată în comisia de baza. In cazul în care consilierii prin vot deschis resping participarea unui consilier la o comisie, acesta poate fi propus - nominalizat către o altă comisie.

(4) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(5) Numărul şi denumirea comisiilor de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(6) Prin hotarâre a consiliului local se poate modifica numărul comisiilor de specialitate.

ART.12: Comisiile aleg din rândul membrilor săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi un secretar, pe intreaga durată a mandatului.

ART.13(1)Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenta majorităţii simple a membrilor şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2)Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotarî ca votul să fie secret.

(3) Comisia poate invită să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei (autori de proiecte de hotărâri, amendamente, anchete).

(4)Şedinţele comisiei sunt, de regulă, publice. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(5)Persoanele prevazute la alin.(3) si (4) pot fi audiate în cadrul şedinţei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.

(6)Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

 

ART.14: Comisiile de specialitate au următoarele atributii principale:

a) iniţiază şi coordoneaza studii, analize, anchete administrative, prognoze orientative în domeniile pentru care au fost constituite;

b) propun şi analizează proiectele de hotarâri ale consiliului local;

c) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

d) întocmesc avize asupra proiectelor de hotarâri şi asupra problemelor analizate, pe care le rezintă consiliului local;

e) propun asocierea cu alte consilii locale, precum şi cu agenţi economici interni sau externi în scopul realizării sau exploatării unor lucrări de interes comun şi efectuează studii şi analize privind stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire a comunei Dumbrăviţa cu localităţi din străinatate şi propun consiliului local proiecte de hotarâri în acest sens;

f) urmăresc aplicarea hotarârilor adoptate de către consiliul local;

g)controleaza periodic modul în care s-au soluţionat petiţiile cetăţenilor corespunzător domeniului de activitate;

h) îndeplinesc orice însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legatură cu activitatea lor.

 

ART.15: Preşedintele comisiei de specialitate are umătoarele atribuţii principale:

a) asigura reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şedinţele comisiei şi supune spre aprobare ordinea de zi membrilor comisiei;

c) conduce şedinţele comisiei;

d)participă la lucrările celorlalte comisii care examinează problemele ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

e) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;

f)îndeplineste orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau stabilite de consiliul local.

g) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază ca este necesar,

h) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar,

 

ART.16: Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisei;

b) informează preşedintele comisiei asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

c) efecutează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor comisiei;

d) supraveghează şi verifică consemnarea corectă a amendamentelor şi observaţiilor din comisie;

e)asigură redactarea avizelor şi proceselor – verbale,

f) îndeplineşte orice alte însărcinări stabilite de către comisie sau de către preşedinte.

 

ART.17: (1)Activitatea curentă de secretariat va fi asigurată de către personalul de specialitate din aparatul propriu al primarului, care vor avea următoarele atribuţii principale:

a) pregătesc şedinţele comisiilor de specialitate şi ale consiliului local, şi transmit documentele prin poşta electronică,

b)colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri în vederea prezentării acestora în şedinţele comisiilor de specialitate şi în plenul consiliului local şi verifică existenţa tuturor documentelor necesare bunei desfăşurări a şedinţelor;

c) întocmesc dosarele de şedinţa;

d) participă la şedinţe şi acordă consilierilor asistenţa şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii;

e) redactează procesele-verbale şi consemnează în avizele comisiilor amendamentele şi propunerile formulate, atât cele acceptate cât şi cele respinse;

f) întocmesc Note la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a plenului, în baza amendamentelor formulate în comisiile de specialitate;

g) ţin evidenţa documentelor şi a participării la şedinţe a membrilor comisiilor;

h) redactează în termen corespondenţa comisiilor;

i) înştiinţează în scris executivul Primariei despre interpelările formulate de către consilieri în şedinţele consiliului local şi aduc la cunoştiinţă acestora răspunsul compartimentului de specialitate;

j) îndeplinesc orice alte însărcinari pentru buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor.

(2)Orele prestate în cadrul şedinţelor de către personalul de specialitate din aparatul propriu al primarului vor fi confirmate de către preşedintele comisiei şi vor fi compensate cu zile libere în conformitate cu prevederile legale.

ART.18: (1)Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, de regulă, cu cel puţin 3 zile înainte.

(2)Ordinea de zi se aprobă de către comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3)Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie.

(4)În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază, consilierului în cauza nu i se acordă indemnizaţia de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa în Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

ART.19: Şedinţele comisiilor de specialitate premerg şedinţele consiliului local.

ART.20: (1)La dezbaterea proiectelor de hotărâri, membrii comisiilor pot formula amendamente şi propuneri care vor fi aprobate dacă este întrunit votul majorităţii consilierilor prezenţi.

(2)Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât si cele respinse.

(3)Avizul întocmit potrivit alin.(1) si (2) se prezintă secretarului comunei, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o data cu ordinea de zi.

ART.21: (1)Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(2)Preşedintele poate încuvinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

ART.22: (1)Consiliul local va putea hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2)Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.(1), obiectivele şi tematică activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotarâre a consiliului local.

(3) Fiecare comisie de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate.

ART.23: În cadrul consiliului local al comunei Dumbrăviţa, va putea funcţiona o comisie consultativă compusă din: primar, viceprimar, preşedinţii comisiilor pe domenii de specialitate, secretarul comunei, şefii de direcţii şi de servicii ale Primariei. Aceasta comisie poate recomanda priorităţile de ordin legislativ şi executiv la nivel local, pe termen scurt, mediu şi lung.

 

  SECŢIUNEA  4

Alte dispoziţii

 

ART.24: (1)După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a juramântului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecatorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în faţa consiliului hotarârea de validare.

(2)După prezentarea hotărârii de validare, primarul va depune jurământul prevăzut de art. 32 din Legea nr. 215/2001, folosindu-se procedura stabilita în art. 6 din regulament.

(3)După depunerea jurământului primarul intra în exercitiul de drept al mandatului.

ART.25:(1)Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, în mod obligatoriu, în procesul verbal de şedinţă.

(2)Primarul si viceprimarul vor ocupa locuri distincte în sala de şedinţe, separate de cel al preşedintelui de şedinţă. Dacă la lucrările consiliului participa prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa, de asemenea un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă.

ART.26: (1) Secretarul comunei participă la şedinţele consiliului fără drept de vot şi are următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:

a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;

b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat cu ajutorul personalului de specialitate din aparatul propriu al primarului;

c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d) număra voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;

e)informează preşedintele de şedinţă asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

f) asigură întocmirea procesului-verbal pe care îl semnează si pune la dispozitie consilierilor înaintea fiecarei sedinte procesul-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicita acordul consiliului;

g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi stampilarea acestora;

h) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului,

j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

k) ţine evidenţă în dosare speciale a hotărârilor adoptate. Hotărârile consiliului local se numeroteaza în ordine cronologică, pe an calendaristic.

l) înaintează primarului proiectul ordinei de zi a şedinţelor consiliului;

m) răspunde de aducerea la cunoştiinţă a hotărârilor consiliului, la termenele stabilite prin lege, prefectului, primarului, viceprimarului, şefilor de compartimente ale Primariei şi le afişează la panou;

n)împreună cu consilierul juridic  acordă membrilor consiliului local asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii;

o) rîspunde de înmânarea la iniţiatori sub semnatură, a proiectelor respinse, retrase sau la care se impun modificări de fond;

p) îndeplineste orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

            (2) Consilierul juridic acordă asistenţă juridică consilierilor locali ori de câte ori este solicitat, şi participă la şedinţele comisiilor de specialitate. Corespondenţa către consiliul local va fi înregistrată de către consilierul juridic într-un registru special, după preluarea acesteia de la registratura generală.

CAPITOLUL III

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL DUMBRAVITA

  SECŢIUNEA 1

Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare   a proiectelor de hotarâri

 

ART.27: (1)Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, viceprimarului, consilierilor locali şi cetăţenilor.

(2)În cazul în care viceprimarul sau conducătorii direcţiilor din aparatul propriu al consiliului local apreciază ca fiind necesară initierea unui proiect de hotarâre, ei vor face această propunere în şedinţa operativă, urmând ca primarul să îşi însuşească sau nu propunerea, potrivit atribuţiilor sale.

ART.28:(1)Proiectele de hotărâri iniţiate de către primar vor fi însoţite de un raport de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului, compartimentul fiind responsabil pentru susţinerea proiectelor în comisiile de specialitate şi în plenul consiliului.

(2)Proiectele de hotărâri iniţiate de către consilierii locali vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi trimise compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului de specialitate. Nominalizarea compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul comunei.

(3)Proiectele de hotărâri vor fi redactate de către cei care le propun, în conformitate cu normele de tehnica legislativa. În acest scop, secretarul comunei, juristul şi personalul de specialitate din aparatul propriu al primarului vor acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

(4)În preambulul proiectului de hotărâre se trece numai raportul primarului sau al consilierului care a propus proiectul respectiv.

ART.29:(1)Raportul de specialitate trebuie să conţină:

a) expunerea de motive care a condus la necesitatea iniţerii proiectului de hotărâre;

b) avantajele hotărârii pentru consiliul local şi impactul asupra populaţiei;

c) în cazul în care prin raport se propun taxe, tarife sau plăţi, se va preciza baza de calcul a acestora;

d) dacă este cazul, raportul va fi însotit de Anexe.

(2)Raportul de specialitate va fi semnat de cel care îl întocmeste. În situaţia în care raportul de specialitate conţine şi aspecte aflate în competenţa altor servicii este necesară semnarea raportului şi de către conducătorul acestora. 

 

            Compartimentul Juridic verifică documentaţia şi avizează de legalitate raportul de specialitate, cu sau fără obiecţii.  

În cazul în care consilierul juridic când avizează referatul de specialitate are obiecţii, atunci el va propune în scris şi solutţile legale pentru rezolvarea situaţiei. În baza avizului juridic, primarul aproba referatul de specialitate sau dispune refacerea documentatiei.

ART.30: (1)Persoana desemnată de către Primar pentru relaţia cu societatea civilă are următoarele atribuţii:

 1. să publice un anunţ referitor la proiectele de hotărâri de interes general care urmează a se discuta în şedinţa consiliului local, în site-ul consiliului local, să-l afişeze la sediul acestuia, pe site-ul consiliului local, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media locală cu  15 de zile înainte de supunerea spre analiză şi avizare de către comisiile de specialitate ale consiliului local a proiectelor de hotărâri.                                         

 Anunţul va cuprinde:

-raportul de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii consiliului local;

- texul complet al proiectului de hotărâre;

-termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre;

b) să transmită proiectele de hotărâri, prin poşta electronică, tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii;

c) să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus în termen de 10 zile de la publicarea anunţului;

d) să primească solicitările asociaţiilor legal consituite sau a altor autorităţi publice cu privire la organizarea unor dezbateri publice şi să publice un anunţ referitor la data şi locul unde urmează să fie organizată întâlnirea;

e) difuzarea anunţului privind şedinţa publică a Consiliului Local şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică,

(2)Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevazut la alin.(2).

ART.31:(1)Dacă nu s-a solicitat dezbaterea publică, proiectele de hotărâri împreună cu observaţiile şi propunerile formulate de persoanele interesate se transmit compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului pentru a se pronunţa în legatură cu aceste recomandări.

(2)După definitivare, compartimentele de resort vor trimite materialele către preşedintele comisiei în cauza, cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele comisiilor de specialitate.

ART.32:(1) În cazul în care o asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publica solicita în scris organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, consiliul local este obligat să comunice cu 10 zile înainte data şi locul unde urmează să fie organizată această întâlnire. Consiliul local va analiza toate recomandarile referitoare la proiectul de hotărâre în discuţie.

(2) La dezbaterea publica vor participa obligatoriu iniţiatorul proiectului şi specialişti din aparatul propriu al Primăriei comunei Dumbrăviţa, care au redactat raportul de specialitate.

(3) Dezbaterile, propunerile, sugestiile şi opinile participantilor se consemneaza în procesul-verbal al şedinţei şi se înregistreaza pe bandă magnetică.

(4) Propunerile se transmit în scris comisiilor de specialitate ale consiliului local şi se vor dezbate, împreuna cu proiectul de hotărâre al iniţiatorului, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local.

(5) Propunerile exprimate în cadrul dezbaterilor publice au caracter de recomandare.

(6)Activitatea de avizare a proiectelor de hotărâri este în competenta exclusivă a comisiilor de specialitate, iar activitatea de adoptare a hotărârilor este de competenţa exclusivă a plenului consiliului local.

ART.33: În cazul reglementarii unei situaţii care, din cauza circumstantelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri se supun adoptării în procedura de urgenţă prevazută de reglementarile în vigoare.

ART.34:(1)Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor, prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

(2)Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştiinşa consilierilor de îndata, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost transmise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.

(3)Operaţiunile prevăzute la alin.(1) si (2) se realizează prin grija secretarului.

ART.35:(1)Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se trasmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local. Nominalizarea comisiilor carora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul comunei.

(2)Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţă, în orice moment, la susţinerea lor.

ART.36:(1)După examinarea proiectului şi a recomandărilor persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local întocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2)Avizul se transmite secretarului comunei care  va lua măsurile corespunzatoare difuzării lui către primar şi către  consilieri cel mai tărziu o data cu invitaţia pentru şedinţa.

ART.37: Proiectele de hotărâri însoţite de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, de avizul comisiei de specialitate şi de recomandarile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţa ordinară a acestuia.

SECŢIUNEA 2

Dispoziţii privind desfăşurarea şedinţelor şi participarea  la procesul de luare a deciziilor

 

ART.38:(1)Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, declaraţii politice, întrebări, interpelări, petiţii sau alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţa transmise consilierilor şi se aduce la cunoştiinţă locuitorilor prin afişare.

(2)Proiectul ordinii de zi se întocmeşte de către primar la propunerea consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

(3)Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.

(4)Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra căroră urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local, de avizul comisiilor de specialitate şi de recomandările persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri, dacă este cazul. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul comunei, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către aceasta comisie.

ART.39: (1)Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:

a)anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul consiliului local, inserat în site-ul propriu, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;

b)acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare referitoare la unul din domeniile de interes public care urmează să fie abordat în sedinţa publică;

c)anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice precum şi ordinea de zi.

ART.40:(1)Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să se înscrie în registrul de prezenţă păstrat de secretarul comunei.

(2)Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă acest lucru, presedintelui de şedinţă sau secretarului.

ART.41:(1)Dezbaterea problemelor se face de regulă în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea este precedată de prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintilor comisiilor de specialitate care au întocmit avize şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.

(2)Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi se vor limita la susţinerea punctelor de vedere sau a amendamentelor formulate în scris, în timpul lucrărilor plenului. Se pot formula amendamente în plen. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

ART.42:(1)Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2)Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

ART.43: Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusa dezbaterii consiliului local, întrucât hotărârile adoptate astfel sunt nule de drept ( art. 46 din Legea nr.215/2001). Incompatibilitatile trebuiesc comunicate de secretar înaintea începerii dezbaterii proiectului respectiv.

ART.44: (1) Persoana care prezideză şedinţa publică poate oferi invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie initiaţivă la şedinţă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, prin supunerea la votul membrilor consiliului local, a cererilor acestora   de a-şi expune punctul de vedere. Aceste puncte de vedere au valoare de recomandare. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze luările de cuvânt ale inivitaţilor.

(2) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi.

ART.45: Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sala de şedinţe.

ART.46: (1) Persoanele care asista la şedinţele publice, invitate sau din proprie initiaţivă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoana a încalcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.

(2)În cazul consilierilor care încalcă regulamentul, preşedintele de şedinţă poate aplica sancţiunile prevăzute în Statutul aleşilor locali.

ART.47: Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat unul dintre amendamentele concurente, celelate se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

ART.48: Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate propune consiliului local retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv referatul.

ART.49: Şedinţele consiliului local se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 43-45 din Legea nr.215/2001.

ART.50: (1)Adoptarea hotărârilor ţine de competenţa exclusivă a consiliului local.

 (2)Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art.42 alin.(3) au valoare de recomandare.

ART.51: (1)Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui consilier, cu excepţia cazurilor în care s-a hotarât prin vot secret, va fi afişat la sediul consiliului local şi publicat pe site-ul propriu. În acest sens, şedinţele consiliului local vor fi înregistrate pe bandă magnetică.

(2)Înregistrarile şedinţelor publice, cu excepţia celor prevăzute la art.33 alin.(3), vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

ART.52:(1)Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă va întocmi şi va face public un raport anual privind transparenţa decizională, după luarea la cunoştiinţă de către Consiliul Local Dumbravita, raport care va cuprinde următoarele elemente:

-numărul total al recomandarilor primite;

-numărul total al recomandarilor incluse în proiectele de hotărâri;

-numărul participanţilor la şedinţele publice;

-numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâri;

-cazurile în care consiliul local a fost acţionat în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;

-numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restrictionării accesului.

(2)Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public prin afisare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.

ART.53: Titlurile de Cetăţean de Onoare al comunei Dumbrăviţa vor fi decernate în şedinţa extraordinara a Consiliului Local al comunei Dumbrăviţa, convocate special în acest sens.

 SECŢIUNEA 3

Procedura de vot

 

ART.54:(1)Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

(2)Votul deschis se exprimă public prin  ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3)Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afara de cazul în care prin lege sau regulament se stabileste o anumită procedură de vot.

(4)Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege (art.45 alin.4 din Legea nr.215/2001).

ART.55:(1)Votarea prin apel nominal se desfaşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru“ şi “contra“. Secretarul comunei va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul “pentru“ sau “contra“, în funcţie de opţiunea sa, şi semnează.

(2)După epuizarea listei, votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

ART.56: (1)Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

 (2)Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretari diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, bifarea casuţei “da” sau “nu” iar la persoane se votează în căsuţa respectivei persoane.

 (3)Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata opţiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).

ART.57:(1)Hotărârile şi alte propuneri se adopta cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel (art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001).

(2)Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcţie.

(3)Abţinerile se contabilizează la voturile “contra”.

(4)Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amâna votarea până la întrunirea acestuia.

ART.58: Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze (art.42 din Legea nr.215/2001).

ART.59: Proiectele de hotărâri sau amendamentele respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleeaşi şedinţe.

 

CAPITOLUL IV

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA   CONSILIERILOR  LOCALI

 

ART.60: (1)Consilierii pot adresa întrebari primarului, viceprimarului, secretarului comunei, consilierului juridic precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.

(2)Prin întrebare se pot solicita orice informaţii.

(3)Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

ART.61: Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, pâna la următoarea şedinţă a consiliului, sau verbal, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

ART.62: (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să le furnizeze astfel:

a) imediat, în cazul informatiei verbale;

b) în cel mai scurt timp dar nu mai mult de 10 zile, în cazul materialelor de documentare, consultare si analiza.

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau verbal.

(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor comisiilor de specialitate,  primarul, viceprimarul, secretarul, consilirul juridic, şefii de departamente din cadrul aparatului propriu al primarului sau al consiliului local, la cerere, vor pune la dispoziţia preşedinţilor de comisii  toate informaţiile, documentele şi rapoartele solicitate, în cel mai scurt timp de la solicitare, dar nu mai mult de 10 zile.

ART.63:(1) Orice cetăţean are dreptul de a se adresa cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, primesc un număr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi la obiectul cererii.

(2)Secretarul comunei transmite petiţia autorităţii competente, spre analiză şi soluţionare, iar petiţionarului i se va aduce la cunoştiinţă soluţia adoptată, în termenul prevăzut de lege.

(3)Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

 

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

 

ART.64: După validarea alegerilor, consilierului local i se eliberează legitimaţia de consilier.

ART.65:(1)Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul local primeste o indemnizatie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.

(2)Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului.

ART.66: Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunoştiinţa consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

ART.67:(1)Şedinţele consiliului local se ţin în ziua de joi din a treia săptămână a lunii. Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2)Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, şi dacă are motive temeinice.

(3)Consilierul care absentează nemotivat la doua şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali. 

ART.68: Consilierii sunt obligaţi să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe, în baza unui program făcut public.

ART.69: Fiecare consilier local, primarul precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.

ART.70: Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisa adresată consiliului. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

ART.71: Încălcarea de către consilierii locali a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

 

CAPITOLUL VI

 

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL DUMBRAVITA

 

Art.72: (1)Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte ale activităţii sale, în cadrul aparatului permanent al consiliului local pot fi încadrate prin hotarârea consiliului local 1-2 persoane cu studii superioare, de regulă juridice sau administrative.

(2)Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin.(1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestora se face pe baza de concurs sau examen organizat în condiţiile legii.Comisia de concurs se stabileşte de către consiliul local.

 

Art.73: (1) Aparărea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art.72, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare sau de către un aparator ales, în masura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată în alt fel. Cheltuielile se suporta din bugetul local.

(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) împuternicirea se semnează de către primar.

(3) Persoanele încadrate pe aceste posturi îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea consiliului local şi colaborează cu secretarul unităţii administrativ teritoriale la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, precum şi întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.

Art.74:  (1)Posturile prevăzute la art.73 nu se includ în numarul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice aprobate cu modificări prin Legea nr.247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Personalului angajat potrivit art.73 nu i se aplica prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe baza de contract individual de muncă.

 

                                                      CAPITOLUL VII

                                                  DISPOZITII FINALE

 

ART.75: Secretarul comunei Dumbravita şi consilierul juridic, precum şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului asigură consilierilor locali asistenţa de specialitate în desfăşurarea activităţii.

ART.76: Adoptarea şi modificarea prezentului regulament se poate face pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în Legea nr 673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 35/2002, cu votul majoritatii consilierilor locali.

ART.77: Consilierii validaţi la începutul mandatului vor depune la secretariatul comunei o declaraţie prin care specifică ocupaţia, funcţia proprie precum şi a rudelor până la gradul al patrulea (conform art.47 din Legea nr.215/2001).

 

CONSILIUL LOCAL  DUMBRAVITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>