P.U.G Dumbravita

 Posted by on 15 ianuarie 2015  Add comments
 

 P.U.G.     Linie Troleibuz    Sala polivalenta    Centrul de zi      Capela mortuara   Modernizare strazi   Retea canalizare

Plan Urbanistic General  Comuna Dumbravita 

UTR 1

UTR 2

UTR 3

UTR 4

UTR 5

UTR 6

UTR 7

PLAN DE URBANISM GENERAL DUMBRAVITA

 

1. Denumirea Obiectivului :PUG  DUMBRAVITA

2. Aprobat  prin HCL nr.  27 /18.10.2012

3. Proiect  executat de  S.C PROCAD SRL, in valoare de 132750 LEI, aprobat 

     prin  HCL  nr.   88/20.11.2014

4. Descrierea investitiei  ( memoriu  si poze  din proiect )

Aparitia legislaţiei specifice domeniului urbanismului si a autorizării executării construcţiilor, respectiv Legea nr. 350/2001 -  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  şi Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare ca acte normative fundamentale în reglementarea şi conţinutul documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, au creat cadrul legislativ al studierii dezvoltării localităţilor şi concretizarea resurselor în cadrul planurilor de amenajarea teritoriului şi a planurilor urbanistice.

Planul Urbanistic General aflat în vigoare pentru comuna DUMBRĂVIȚA a fost elaborat în 1998 si aprobat prin HCL nr. ………….. si prelungit prin HCL 27/18.10.2012 pe fundalul unei situaţii esenţial diferita de cea prezentă, care nu mai reflectă exigenţele şi evoluţiile actuale ale comunei.

Transformările petrecute în comuna DUMBRĂVIȚA în perioada parcursă de la elaborarea actualului Plan Urbanistic General al comunei şi ca efect al acestora, schimbarea parametrilor ce stau la baza planificării urbanistice nu mai sustin valabilitatea acestui plan .

Lucrarea de faţă se referă la actualizarea planului urbanistic general al comunei, plan ce va stabili obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale localităţii pe o perioadă de maxim 10 ani pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente, luand in considerare Strategia de dezvoltare a comunei aprobata prin HCL nr. …………………

PUG-ul comunei Dumbravita se va orienta în aplicarea măsurilor, în vederea obţinerii unei  prosperităţi economice, a unui echilibru social şi-a unui mediu sănătos, prin utilizarea tuturor calităţilor culturale, a incluziunii sociale, a dezvoltării economice a centrelor de cunoaştere şi a surselor de creştere şi inovaţie existente în zonă.

. TEMELE ŞI PROBLEMELE CE VOR FI TRATATE ÎN PUG

1.3.1. Printre principalele teme ce trebuie să stea la baza elaborării Planului Urbansitic General sunt:

•              reaşezarea localităţii -  prin includerea în intravilanul existent a  tuturor zonelor construite şi amenajate, situate pe teritoriul administrativ al  localităţii la data elaborării planului;

•              stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan - adăugarea la intravilanul existent a suprafeţelor strict necesare dezvoltării armoniose a funcţiunilor localităţii şi a pune astfel capăt fenomenului de extindere fără limite a acesteia;

•              materializarea urbanistică a programului de dezvoltare a localităţii, pe baza propunerilor membrilor colectivităţii locale;

•              stabilirea elementelor privind strategia dezvoltării  activităţilor economice şi a evoluţiei populaţiei;

•              organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii;

•              stabilirea şi delimitarea zonelor construibile;

•              stabilirea si delimitarea zonelor funcţionale;

•              stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire;

•              rezolvarea problemelor de mediu;

•              definirea şi asigurarea de amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;

•              posibilităţile de realizare a obiectivelor propuse în condiţiile respectării  dreptului  de proprietate;

•              stabilirea modului de utilizare a terenurilor si condiţiilor de conformare si realizare a construcţiilor.

•              Cuprinderea in PUG  a tuturor HCL urilor   ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii sociale , nepuse in aplicare.

 

Lucrarea va stabili reglementările şi servituţile de urbanism aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din cadrul teritoriului administrativ al comunei DUMBRĂVIȚA pe baza strategiei de dezvoltare a comunei.

SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

      Planul urbanistic general al comunei DUMBRĂVIȚA, survine într-o nouă etapă de dezvoltare a comunei şi preia situaţia existentă de facto.

      Propunerile de urbanism se vor face pe elemente de prognoză economică si demografică, definite în actuala etapă cu aproximaţie, mai ales în ceea ce priveşte dimensiunea temporală, cu scopul de a oferi soluţii de funcţionare optimizatoare.

            La baza propunerilor ce se vor prezenta în planul urbanistic general vor sta câteva elemente de bază după cum urmează:

• Etapa următorilor ani de dezvoltare a comunei, în contextul noii configuraţii europene - va fi remarcabilă prin schimbări conceptuale, datorate integrării europene de la o economie de subsistenţă la o economie de piaţă integrată, ceea ce obligă la elaborarea unor concepţii largi şi optimizante de urbanism pe termen mediu şi lung. Această etapă poate fi apreciată din start ca o etapă istorică pentru întreaga euroregiune;

• Luarea în considerare a reliefului şi a condiţiilor climatice care favorizează dezvoltarea în teritoriu a comunei;

• Potenţialul  economic şi uman trebuie valorificat în noile condiţii ale economiei de piaţă globale ţinând cont de toţi factorii favorabili care pot conlucra la schimbarea pozitivă a calităţii vieţii;

• Reţeaua de căi de comunicaţie rutieră constituie elemente importante ce trebuie valorificate corespunzător în beneficiul dezvoltării întregii regiuni;

• Organizarea industriei în continuare pe zone industriale cu profile de producţie definite, rezervarea de terenuri pentru industrie şi depozite (centre logistice);

• Dezvoltarea zonei de locuit prin creşterea fondului locuibil în construcţii realizate pe bază de iniţiativă privată, vizând creşterea confortului urban şi de locuire, plastică arhitecturală variată, finisaje şi echipare de calitate, reducerea regimului de înălţime a clădirilor de locuit, individualizarea locuinţei;

• Determinarea de zone pentru parcelări de terenuri pentru locuinţe noi pe loturi unifamiliale;

• Dezvoltarea reţelei de dotări de învăţământ, cultură, sănătate, sociale, comerciale, prestări servicii, sport, etc. la nivelul cerinţelor creşterii populaţiei;

• Dezvoltarea suprafeţelor cu spaţii verzi, de odihnă, recreere şi agrement, prin conservarea severă a suprafeţelor existente împotriva tuturor intenţiilor presante de consumare a acestor suprafeţe pentru construcţii cu funcţiuni diverse şi prin realizarea de noi spaţii verzi repartizate omogen în ansamblul întregii comune;

• Realizarea de amenajări de oglinzi de apă cu funcţiuni de ameliorarea microclimatului şi agrement pentru populaţie;( propunere amenajare  lac  cu luciu de apa de 50 Ha  si h = 3-4 m )

• Protecţia mediului înconjurător prin măsuri urbanistice vizând amplasamente industriale, depozite reziduale, surse de apă, staţii de epurare, perdele de protecţie precum şi echipamente de reţinere a substanţelor poluante la agenţii producători de noxe.

• Protejarea zonelor istorice;

                STRUCTURA LUCRĂRII :

Documentaţia va fi elaborată cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a reglementării tehnice:         

•              Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

•              Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism- republicată;

•              Ordinul MLPAT nr.90N/911-C.P./1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a Cadastrului imobiliara în localităţi;

•              Ordinul nr.91/N/912-C.P./1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi;

•              Legea nr.7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

•              Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

•              Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

•              Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*), cu modificările şi completările ulterioare;

•              Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

•              Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

•              Legea nr.33/1994 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică;

•              Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;

•              Ordinul Nr. 34/N/3.422/30/4.221 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor;

•              Ordinul Ministerului Transporturilor nr.46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

•              Codul Civil , cu modificările şi completările ulterioare;

•              Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile I-IV;

•              ,,Cartea Verde” privind politica de dezvoltare regională în România;

•              Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

•              Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

•              Ordinul MLPAT nr.13N/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99;

•              Planurile Nationale de Amenajarea a Teritoriului- sectiunile aprobate;

•              Planurile Regionale aprobate la nivelul judetului;

•              Planurile Urbanistice Zonale aprobate;

•              Planurile Urbanistice de Detaliu Aprobate;

•                 Studiile elaborate de catre Primarie pana la aceasta data.

Notă: Se vor avea în vedere orice alte modificări sau completări ale legislaţiei în domeniu apărute până la data finalizării PUG.

5. Locatia investitiei : U.A.T. DUMBRAVITA

6. Valoarea initiala  si sursele de finantare : 150.000 lei  din   Bugetul localitatii

7. Forma de achizitie : Atribuire  directa

8. Firma castigatoare : S.C. Procad SRL  Timisoara

9. Contractul :     valoare    132.750 lei + TVA ;  conditii : avans 25 %

10. Graficul de executie prevazut in contract: 18 luni, incepand din  decembrie 2013

11. Stadiul  lucrarii : s-a platit un avans de 41.152 lei; s-a realizat  un PUG preliminar       care a fost avizat in  principiu de catre Consiliul local  prin HCL 88/ 20.11.2014. A fost intocmit si prezentat pentru dezbatere publica  Regulamentul de urbanism  ( il gasiti in subsolul acestei informari )

12. Anexe la contract  : nu exista

13. Observatii de specialitate :  lucrarea se deruleaza destul de lent; nu au fost realizate dezbateri publice;  termenul preconizat de finalizare a lucrarilor: iulie 2015.

                                            ***

Vom adauga noi informatii pe parcursul derularii proiectului

 

 

     Va prezentam  Regulamentul de urbanism, componenta a noului PUG.  Varianta  va fi supusa dezbaterii publice intr-o sedinta a Consiliului Local Dumravita, probabil in luna  Martie.

     PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA DUMBRĂVIȚA,   REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM –  PRELIMINAR

 

 

  83 Responses to “P.U.G Dumbravita”

 1. BUNA ZIUA,

  IN PREZENTUL REGULAMET DE URBANISM SCRIE:

  "(25.2) Autorizarea executării construcțiilor, în baza art. 30 din HGR 525/1996, în baza unor PUZ aprobate este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă următoarele condiţii:

  front la stradă de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;
  front la stradă de 8 m pentru clădiri înșiruite, în cazul în care minim 4 parcele (în funcție de adâncimea parcelelor) adoptă această tipologie de locuire ;
  suprafaţa minimă a parcelei de 250 mp pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de minimum 600 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplat;
  adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.

  (25.3)  Parcela minimă va fi de 250,00 mp în cadrul zonelor cu clădiri înșiruite."

  ACESTE ASPECTE LASA LOC DE INTERPRETARE, SE INTELEGE CA DACA SE DORESTE SA SE CONSTRUIASCA 1 CASA/UNITATE DE LOCUIT SAU CUPLAT 1 DUPLEX/2 UNITATI DE LOCUIT ESTE NECESAR CA PARCELA DE TEREN SA AIBA 600 MP MINIM - ASTA ESTE F. CLAR.

  SE LASA A SE SUBINTELEGE CA DACA SE DORESTE A SE CONSTRUI CLADIRI INSIRUITE ESTE NECESAR SA EXISTE: MINIM 4 PARCELE, SA AIBA 8 M FRONT LA STRADA FIECARE (PRESUPUN, NU SUNT SIGUR,… SE POATE SA FIE SI TOATE), DE AICI REZULTA CA TERENUL TREBUIE SA AIBA O SUPRAFATA DE 1000 MP SI UN FRONT LA STRADA DE MINIM 32M? EXISTA LOC DE INTERPRETARE SI UNDE EXISTA INTERPRETARE POATE EXISTA SI ELUDARE - CARE ESTE POSIBIL A SE REZOLVA CONTRA UNUI COMISION.

  NU ESTE F. CLAR IN CARE CATEGORIE SE INCADREAZA DACA EXISTA 3 PARCELE???

  IAR LA ARTICOLUL 25.3 SCRIE CA SE POATE SI 250 MP/PARCELA DOAR IN ANUMITE ZONE, PROBABIL UNDE AU TEREN O PARTE DIN INITIATORI-APROBATORI?!?!?

  ORICUM ESTE LAUDABIL CA ESTE M. MAI CLAR ACEST ARTICOL SENSIBIL DECAT IN ANTERIORUL REGULAMENT DE URBANISM, DAR TOTUSI ESTE UN ARTICOL F. IMPORTANT CARE TREBUIE DETALIAT SI SA FIE F. CLAR SA NU EXISTE ABATERI SI POSIBILITATI DE INTERPRETARE SI ELUDARE.

  BRAVO!

   

 2. In completare, am 2 intrebari:

  - daca este o parcela de 800 mp cu front la strada de 24 m se obtine autorizatia de constructie pentru construirea a 3 case insiruite pe parcela respectiva?

  - daca este o parcela de 800 mp cu front la strada de 24 m se poate dezmembra in 3 parcele, parcele care vor fi pentru constructia de case insiruite?

  Va multumesc!

  • Iulian Toma

   Pentru Ane.

   Forma Regulamentului de urbanism postata pe site va fi supusa dezbaterii publice dupa care se va adopta o forma finala ce va fi aprobata de Consiliul local.

   Oricine este interesat de o problema  din continutul Regulamentului de urbanism poate face propuneri  si poate solicita clarificari in cadrul dezbaterilor publice.  In cazul de fata  daca doriti sa reformulati articolul respectiv pentru a nu lasa loc de interpretari, puteti propune o alta varianta care va fi luata in considerare la forma finala a RU.

   Sant de acord ca executivul  isi doreste un Regulament de Urbanism formal pentru a putea sa jongleze in functie de interesele investitorilor ( binenteles  cu comisionul aferent )  care vor  construi locuinte,  foarte avantajos pentru ei , si le vor vinde  destul de repede urmand ca noi cei ce vom locui in continuare aici sa suportam consecintele.

   Din acest motiv Dunos  si-a propus  monitorizarea PUG ului si mobilizarea cetatenilor la dezbaterile publice  astfel incat sa se adopte o varianta care sa multumeasca majoritatea  dumbravitenilor si sa asigure o dezvoltare corecta , moderna  a localitatii.

   Apreciem  observatiile dumneavoastra  si va asteptam  la dezbaterile publice  ale  PUG ului  in ansamblu, dezbateri care vor fi anuntate pe site-ul  nostru.

   In ceea ce priveste intrebarile d-voastra cred ca isi vor gasi raspunsul in cadrul dezbaterilor publice. Ele se incadreaza perfect in acea zona de interpretare la care faceati  referinta.

 3. Atentie. Sunt 2 art 25…
  Propun ca acest art sa se numeasca “Parcelarea si dezmembrarea terenurilor”
  Parcelaea este def conform legii. dezmembrrea se realizeaza in maxim 3 parcele.
  Pug-ul si regulamentul de urbanism trebuie sa fie f clar, pentru locuitori, pentru proprietarii de terenuri - care vor fi locuitori in viitor precum si pt investitori pf si pj acestea trebuie sa asigure un grad maxim de confort si dezvoltarea comunei.
  In Dumbravita se autorizeaza urmatoarele constructii de locuinte:
  A. Locuinta izolata formata din 1 unitate de locuit al carui suprafata minima de teren este 350 mp. deschidere la strada de minim 12 ml;
  B. Locuinte cuplate formata din 2 unitati de locuit si suprafata minima totala de 600 mp respectiv 300 mp / unitate de locuit deschiderea la strada minima de 20 ml respectiv 10 ml/ unitate de locuit - ulterior intabularii constructiei se va dezmembra si fiecare unitate de locuit va avea terenul aferent ( nu incote parti).
  C. Locuinte insiruite formate din 3 sau mai multe unitati de locuit, suprafata minima de 250 mp / unitate de locuit si deschiderea la strada minim de 8 ml / unitate de locuit - ulterior constructiei se vor dezmembra si fiecare unitate de locuit va avea terenul aferent ( nu in cote parti).
  D. Apartamente. Pentru constructia de apartamente parcela de teren trebuie sa aiba o suprafata minima de 750 mp si o deschidere la strada minima de 24 ml - ulterior intabularii constructiei fiecare apartament va avea cota din terenul aferent.
  In mod normal cand se solicita un certificat de urbanism sa se precizeze in cert urbanism regimul de inaltime de ex: p sau p+m sau p+e+m sau p+2e+m sau 2 locuinte cuplate p+e+m sau 3-4-5-8-9 locuinte insiruite etc iar daca se poate construi oricare din acestea atunci sa fie precizate toate.
  Propun sa se introduca si notiunea de etaj retras care poate inlocui mansarda sunt f multe constructii care au in loc de mansarda etaj retras.

  • Iulian Toma

   D-lui Pop,

   Propunerile  d-voastra sant pertinente si sant convins ca vor fi luate in considerare.

   Pentru aceasta va trebui sa le formulati in scris si sa le transmiteti printr-o adresa  Compartimentului de urbanism din cadrul Primariei Dumbravita , singurul in masura sa comunice cu proiectantul PUG- ului.

   Va fi foarte bine ca aceste propuneri sa fie sustinute si in cadrul dezbaterilor publice care vor urma . Oricum , in calitate de consilier local,  eu le voi sustine.

 4. Buna seara. F. Bune propunerile dlui Popa si eu le sustin.
  Stimate domnule Toma, daca doriti sa aveti sustinere politica la viitoarele alegeri locale (pentru un mandat de primar… de ce nu) eu cred ca trebuie sa militati si sa sustineti mult mai mult un giratoriu care leaga zona Cora si zona Vest de Calea Aradului pa la strada Bucuresti colt cu strada Praga. Daca se face gratoriu la str Bucuresti cu Cal. Aradului ar fi mult mai util pentru mai multi locuitori din zonele mentionate decat giratoriu la Petre Tutea cu Cal. Aradului este prea aproape de giratoriu de la Selgros si este si un acces mai ciudat care nu este pentru o intrare principala. Pe cand accesul din strada Bucuresti este larg se pot face benzi duble si are adresabilitate multor locuitori. Va rog sa va faceti un calcul anume prin faptul ca nu exista un acces asfaltat de pe calea aradului se reduc nr. de constructii de case in conditiile in care ar fi un acces asfaltat in zona Cora si Vest numarul constructiilor de case ar fi de 4 ori mai mare decat in prezent care in final dupa finalizarea caselor si intabularea acestora automat persoanele vor fi dumbraviteni si va vor alege pe dvs. Multa sanatate

  • Iulian Toma

   D-lui Petre,

   In primul rand imi cer scuze  pentru ca nu reusesc intotdeauna sa raspund cu promptitudine sesizarilor d-voastra dar, sper sa ma  intelegeti deoarece sant o persoana activa si  am si eu destule proiecte personale in derulare.

   Revenind la problema semnalata de d-voastra  pot sa va spun ca o cunosc  de mult timp si chiar m-a preocupat rezolvarea ei.  Inca din 2024 mi-a fost semnalata problema si  am inceput imediat sa actionez pentru rezolvarea ei. Daca pe site-ul Dunos dati search pe Accesul din zona Cora in Calea Aradului veti gasi toate demersurile intreprinse de mine pentru solutionarea problemei. Atunci am reusit doar realizarea actualului acces din str, Lapusneanu  spre Selgros.

   Pot sa va spun ca solutia finala  si optima va fi tot un sens giratoriu in dreptul strazii Bucuresti, numai ca in prezent acest lucru nu poate fi realizat din urmatoarele considerente :

   Tronsonul de drum  cu 4 benzi intre sensul giratoriu Selgros si sensul giratoriu  de la intersectia cu centura Timisoarei este in administrarea Directiei de Drumuri  nationale. Aceasta incearca de mai multi ani sa-l predea Directiei de drumuri municipale Timisoara  care deocamdata nu este interesata de preluarea  acestuia. Pana nu se realizeaza acest transfer nu poate fi realizat sensul giratoriu datorita regimului de drum national cu 4 benzi. In schimbarea acestei situatii este foarte greu de intervenit  fara un sprijin politic puternic  la nivel central sprijin pe care subsemnatul nu l-a avut niciodata.

   Pot sa va asigur insa ca lucrarea se va realiza intr-un orizont de timp ceva mai indepartat ( 2016- 2018 )  deoarece aceasta solutie apare atat in PUG  - ul Timisoarei cat si in PUG-ul Dumbravitei.

   Cat priveste voturile pentru astfel de realizari, observatia d-voastra este  falsa  pentru ca intotdeauna meritele pentru realizarea unor obiective si le insusesc cei care taie panglica ( primarul sau viceprimarul in functie ) nu cei care initiaza si se ocupa de realizarea proiectelor.

   Eu personal m-am multumit intotdeauna cu satisfactia morala ca am realizat ceva  bun si util pentru comunitatea in care am ales sa traiesc.

 5. Ce se mai stie despre PUZ-ul pentru tineri 35 de ani ? Se mai face ceva ? Sau e blocaj birocratic ? Bine ca vecinii din Giarmata se descurca perfect ? Trebuie sa ne mutam in Giarmata ?

 6. Blocajul e de natura legislativa si e cauzat de categoria terenului care se vrea oferit pentru acest scop. Terenul fiind pasune nu se poate transforma pe cale legala in intravilan sau curti constructii. S-a pornit la drum cu hotararea asta desi s-a expus de la inceput acest aspect. Acum din cate am inteles s-a propus varianta de transformare a unui alt teren din arabil in pasune ca inlocuitor pentru terenul ce face subiectul puzului. Chiar daca reuseste aceasta manevra, la cum se misca lucrurile eu cred ca mai dureaza pe putin 2 ani pana sa se dea vre-un petec de teren. Dupa rezolvarea problemei cu categoria de folosinta a terenului, trebuie facut PUZ-ul, parcelarea, alegerea unor criterii de selectie pentru beneficiarii concesiunilor si in cele din urma procesul de selectie in sine. Din cate stiu sunt multe cereri depuse, mult peste numarul de parcele disponibile.

  Eu si sotia asteptam de mult dupa acest proiect. Inca inainte de ultimele alegeri ni s-a spus sa depunem cerere la primarie ca se va face si se va drege. In curand nu mai indeplinim criteriul de varsta si ca noi multi altii. Si iaca asa mai scade numarul cererilor eligibile, dar nu-i problema ca vin altii mai tineri din urma… :)

  Alesi s-au inhamat sa faca multe si le fac pe toate prost. Mai bine faceau mai putine proiecte, mai pe rand si mai ca la carte.

  • Am inteles ca data depunerii cererii este data de referinta, asa ca nu veti fi scos din lista pe acest criteriu. Cel putin asa zice legea. Cum se va aplica insa in Dumbravita, asta e o cu totul alta treaba. Cunosc firma care a facut PUZ-ul. Exista deja o hotarare de aprobare a acestui PUZ din luna martie 2015. Cum se putea aproba in Consiliul Local daca nu intrunea conditiile legale ? La sedinta CL din aprilie s-a cerut revocarea aprobarii ! Pai asta e ca alba-neagra insa jucata pe banii nostri ! Ce drac fac alesii nostri ? La Giarmata sau scos 500 de locuri si abia vreo 200 s-au dat. Ne mutam in Giarmata caci trebuie sa ai buletin din localitatea unde soliciti. Asa ca lasam in urma cu gust amar Dumbravita, "cea mai si cea mai comuna din Romania", o lasam si ne vedem de alt drum. Aici nu se petrece chiar nimic !

 7. Cel mai corect este sa nu se dea niciun teren. Daca se doreste teren sunt de vanzare pe ales. De ce unii sa primesca gratis ai altii nu? Nu mai suntem pe vremuri cand se rezolva la primarie cu un porc sau un cocosh. Sunt foarte multi tineri care nu au asteptatat aceste masuri feseniste si au cumparat terenuri pentru case. In cazul in care se fi o astfel de posibilitate imediat populatia din Dumbravita creste cu cateva sute de persoane ca sa beneficieze de aceasta facilitate. Daca doresti sa ai ceva in mod normal trebuie sa platesti cu bani la pretul pietei si asta pentru a nu incuraja clientelismul politic si comisioanele aferente - pe romaneste mita. Trebuie sa opreasca odata aceste balcanisme, repet daca vrei un bun oricare trebuie sa platesti… iar ca sa ai bani sa platesti trebuie sa muncesti sa platesti impozite pt ca copii si parintii sa beneficieze de alocatii pensii serv medicale etc…

  • Cu singura excepție că acei vânzători de teren sunt tocmai clienți politici care de cele mai multe ori pe căi obscure s-au împroprietărit ca acum să fie vânzători cinstiți ! Poate știți Dvs. pe unul care să nu fi avut tangențe politice sau pur și simplu relații de nepotisme și azi să fie vânzător de terenuri. Cum naiba să fi vânzător de teren ? De unde să-l ai ca să-l poți vinde ? Hectare în șir ? Aberații ! Poate ar trebui mai bine deschiși ochii …

 8. Terenurile astea nu se ofera pe gratis. Se concesioneaza pe cateva zeci (60-80-90) de ani timp in care primaria stabileste un pret de vanzare iar beneficiarul conesiunii are prioritate in achizitionarea terenului. Pana la achizitie se plateste la primarie o taxa anuala, un soi de chirie pe teren, taxa a carui cuantum este stabilit tot de catre primarie. Tot primaria stabileste si niste reguli aditionale de pastrare a concesiunii gen: sa se realizeze fundatia si elevatia in primul an si sa finalizeze toata constructia in maxim X ani.

  Nu mi-e foarte clar ce se intampa daca pana la finalul perioadei de concesionare nu se cumpara…

  • Iulian Toma

   Pentru ca au aparut foarte multe comentarii pe aceasta tema voi incerca sa fac  cateva precizari:

   Hotararea de consiliu privind acordarea de loturi pentru tineri imi apartine si ea este din anul 2009. Propunerea mea era pentru  un ansamblu  de 200 de loturi, gradinita si parc , in total 12 ha. S-au aprobat 3 ha , respectiv 60 de loturi. Atunci am propus primarului Szilagy sa inceapa demersurile pentru schimbarea regimului de pasune a terenului aferent. Se putea face printr-o hotarare de guvern  avand in vedere ca in Dumbravita nu mai sant animale, asociatii de fermieri, etc care sa revendice  aceasta pasune. In plus, fermele de oi sau vaci nu pot functiona la 5 Km de Timisoara. Nu mai permit nici cei de la mediu. Din motive politice ( era initiativa mea )   Szilagyi nu a facut nimic  motivand lipsa de fonduri  ( PUZ, infrastructura , etc ). La schimbarea primarului am insistat din nou pentru reluarea  aplicarii hotararii, s-a inceput  PUZ-ul  dar nu s-a tinut cont de propunerea mea de a se achizitiona un teren echivalent pentru a nu diminua suprafata pasunii. Asa ne-am trezit in situatia actuala in care PUZ-ul este gata dar nu se aproba de Consiliul Judetean pe motivul binecunoscut ( amplasat pe pasune ). Primarul a solicitat consilieriloer in sedinta din aprilie   sa nu revoce hotararea  pe considerentul ca pana in luna mai va gasi o solutie legala la situatia creata. Asa cum il cunoasteti cu totii, nu a respectat aceasta promisiune  si nici nu o va respecta.  Propunerea mea este ca cei interesati sa se organizeze , sa se prezinte in grup in CL  si sa solicite  consiliului rezolvarea in termen scurt a problemei. 

   Vreau sa mai fac o precizare: In momentul cand am facut propunerea pentru aceasta hotarare  am avut in vedere  copii saraci din localitate  ( cunosc destul de multi )  care doreau sa ramana in Dumbravita  si care mi-au cerut sprijinul in calitate de consilier local. 

    

 9. Cu tot respectul, raman la parerea ca sunt masuri feseniste, nu cred ca exista in DUmbravita 200 de tineri saraci nici macar 60. In constitutie scrie ca toti cetatenii sunt egali, de ce sa primeasca doar unii adica cei care au propte. Ce anume intelegeti prin copii saraci? Sunt cei care doar primesc ajutoare sociale si nu platesc impozite? Sau care au firme si nu lucreaza pe acte? In mod normal daca se facea o astfel de lege pentru tineri normal era ca prioritari sa fie cei care platesc cele mai mari impozite si nu cei saraci adica care nu platesc impozite (pe salarii, profit, cas si cass, etc.). Va recomand sa aveti grija de capitalul dvs politic de orientare liberala. Stima

  • Iulian Toma

   Nu sant adeptul polemicilor  pe site dar  comentariul d-voastra nu poate fi lasat fara raspuns. In perioada 2008-2012 am fost presedintele Comisiei sociale, protectia copilului, munca si familie, tineret ,sport , agrement. In acea perioada am cunoscut Dumbravita nu din mersul masinii ci  umbland din casa in casa, de regula  la familii modeste. Chiar daca in fata legii santem egali, nu toti ne nastem egali,ori in aceste conditii  orice comunitate civilizata trebuie sa aiba in vedere si masuri sociale. Ce vina are un tanar  care la  20 de ani porneste in viata fara niciun ajutor ( familia nu poate sa-i ofere nimic ). Nu are locuinta, veniturile la aceasta varsta sant destul de mici, trebuie sa-si intemeieze o familie, apar copii care trebuie crescuti  si educati, etc. In aceste conditii un ajutor din partea comunitatii constituie o gura de oxigen  care il va  mobiliza si il va obliga sa devina un cetatean responsabil al comunitatii.  Asta nu este o masura FSN-ista este o masura umana ,inteleapta  care va  obliga persoana respectiva sa dea  mai mult comunitatii decat ceea ce a primit. Cand am propus 200 de loturi nu am avut in vedere sa fie distribuite toate odata.Terenul in Dumbravita este limitat , dar cazuri sociale vor fi tot timpul. E bine ca administratia sa aiba o rezerva de teren  in acest scop  si peste 15, 30, 50 de ani.

   In ceea ce priveste repartizarea parcelelor, aici am si eu o indoiala asupra obiectivitatii si impartialitatii comisiei care se va ocupa de aceasta problema . Sa speram ca nu vor indrazni sa incalce prevederile legale care sant foarte clare .

   Si in final va mai spun un lucru . Nu tin foarte mult la capitalul meu politic. Tin foarte mult la capitalul meu unan , iar cei care ma cunosc stiu despre ce vorbesc. Am ales sa ma implic in administratie  pentru ca lucrurile mergeau  si inca merg intr-o directie gresita  iar eu  nu am de gand sa ma mut din Dumbravita , dar vreau sa traiesc intr-o localitate moderna, frumoasa ,curata  asa cum am vazut eu in alte colturi ale lumii.  

    

 10. Au mai trecut 6-7 saptamini de la ultima interactiune, ce se mai stie de PUZ pentru tineri ? Se mai face ceva ? Parerea mea personala ca daca se voia face ceva, se facea demult, asa daca tot se amina pe diferite motive nu prea denota interes.

 11. S-a lasat linistea peste comuna….nimeni nu mai stie nimic de PUZ-ul aprobat in februarie pentru tineri. Liniste totala !

  • Iulian Toma

   D-lui Dietmar,

   Normal ca este liniste. Pe caldurile astea cine mai are chef de lucru? Dar lasand gluma la o parte, problema PUZ ului pentru tineri este destul de incurcata: cu toate ca s-a dat in urma cu 4 luni HCL pentru aprobarea acestuia , prefectul a refuzat validarea HCL ului pe motiv ca este amplasat pe pasunea comunala  iar primarul nu a facut niciun demers legal pentru  indeplinirea conditiilor de aprobare . Prefectul a solicitat anularea HCL ului, consilierii puterii au  votat, la solicitarea primarului, pentru pastrarea HCL ului  conditii in care prefectura  a dat in judecata Consiliul local Dumbravita pentru  anularea hotararii. Fiind un proces pe rol, proces pentru care primarul a solicitat si angajarea unui avocat, solicitare respinsa de consiliul local la propunerea mea pe motiv ca oricum cauza este pierduta si nu merita sa mai cheltuim bani in plus, situatia PUZ ului in cauza este blocata pana la solutionarea  actiunii  judecatoresti. In loc sa se judece , primarul trebuie sa intreprinda demersurile  necesare   pentru  intrarea in legalitate , respectiv  achizitionarea unei suprafete de teren similare cu cea a PUZ ului intr-o zona neagricola si  declararea acesteia ca pasune sau, promovarea unei Hotarari de guvern prin care pasunea Dumbravita sa fie trecuta in intravilanul localitatii pe motiv ca suprafata respectiva este inconjurata peste tot de teren intravilan iar in localitate nu mai exista  ferme de animale.

    

 12. Dar de ce nu doriti sa cumparati o parcela sunt multe de vanzare. Asa am procedat 99,99 % cei care au case noi in Dumbravita. Unele au pretul bun… Sau eventual sunt banci care dau credite…

 13. Procentajul asta de 99.99 nu prea stiu pe ce sta, insa daca va uitati cine sta in spatele vinzatorilor de terenuri veti observa persoane care NICIODATA nu au avut teren in Dumbravita. Sau nu au avut atit cit vind. S-au "improprietarit" in baza functiilor avute in sistem, pe la Primarii, Consilii Locale, Consilii Judetene sau alte asemenea. Posibil insa sa fie si altii care sa nu fi fost descoperiti din greseala de sarlatanii care vind terenuri. Lasind asta la o parte, daca exista posibilitatea legala, oferita de statul roman, pentru sprijinul tinerilor sub 35 de ani, nu vad care ar fi problema. Oricum terenul nu e cadou cum poate va imaginati. Este concesionat. Ulterior, dupa finalizarea termenului concesiunii, se poate cumpara. Pretul fiind evaluat de evaluatori autorizati. Adica pretul pietei. Din ce am gasit eu pe internet si intrebind prin comuna, 600 mp costa intre 20 mii si 110 mii EURO. Asta este clar specula.

  • Faptul ca specula in Romania este pentru multi principala metoda de imbogatire nu e o noutate, iar Dumbravita este si va fi in ton cu acest trend.

   Legat de acest program si eu vad in el o masura fesenista. Se gasesc parcele de 600m si la 15k, si realitatea este ca cine nu are bani sa investeasca intr-o parcela nu vad cum ar putea sa faca o constructie, avand in vedere pretul acesteia. Mergand pe aceasta idee sunt convinsa ca tinerii care ar beneficia de acest program, ar face din el o metoda de castig, neavand oricum din ce sa faca si constructia, ar vinde parcela respectiva in 4-5 ani la un pret mai bun. Deasemenea odata achizitionata o parcela poate primaria sa oblige "tanarul" in speta sa realizeze constructia? daca acesta nu a avut fonduri pentru teren nici nu pot sa ma gandesc la casa ce ar putea realiza-o. E foarte usor sa declaram ca vom realiza o constructie, si sa facem chiar si un angajament, dar daca nu sunt fonduri…terenul ramane dat. E ceva asemanator cu situatia strazilor: sunt proiecte, e desemnat chiar si constructorul, insa daca nu sunt bani nu se face nimic.

   Din moment ce terenul oricum nu este cadou, se poate achizitiona la fel de bine accesand un credit, nu? Eu sincer ma indoiesc ca un teren din zona actualei pasuni ar valora 20-110 mii euro, astea sunt aberatii. Deasemenea: asa cum exista tineri care au achizitionat terenul si au facut constructia prin eforturi proprii s-ar crea o nedreptate fata de acestia.

   Si nu in ultimul rand: pentru ca traim in Romania  subliniez faptul ca parcelele vizate de un program dorit a fi "civic" vor fi date unde trebuie/cui trebuie. Impartierea pe merit e doar in teorie. Si la fel cum sunt toate proiectele initiate, se fac doar cele care deservesc pe cine trebuie, unde trebuie, care aduc un castig personal cui trebuie, si nu cele cu adevarat importante.

   Scopul institutiei primarului nu e unul civic, a devenit unul de interes personal sau de grup restrans. Noi ne punem sperentele inainte de fiecare alegeri in ceva bun, dar in realitate caracatita este atat de mare incat oricine ar veni la putere chiar daca e bine intentionat trebuie sa hraneasca toti "partizanii" victoriei, ocazie cu care pentru cetateni nu se face mai nimic cu adevarat folositor. 

   • Poate nu ar strica sa va informati inainte de a face afirmatii. Programul exista deja de foarte multi ani, a fost aplicat de catre toate tipurile de conducere de la Bucuresti.

    Cit despre creditare, si aici ar fi bine sa va informati. Eu am acumulat destule informatii. Nu vreau sa intru pe acest forum in detalii.

 14. Nici eu nu sunt informat asa de mult dar imi doresc si eu un teren in Paris sau Londra. Stiti cumva cum pot sa devin proprietar acolo altfel decat prin cumparare pe bani? Va recomand daca doriti concesiune de teren localitari precum Parta, Bazos, Bucovat,Foeni,etc pe masura posibilitatilor dvs… Dvs considerati normal si echitabil ca ulele persoane sa devina proprietari cu cca. 10 eur/mp teren dobandit prin concesiune ulterior costructie ulterior cumparare si altele cu 50-100 eur/mp teren prin cumparare? Aceasta concesiune este o gaselnita neocomunista si sred ca nici psd-ul nu este de acord cu aceasta in Dumbravita.

  • Cine va tine sa nu solicitati teren in Londra sau Paris ? Succes ! Cu putina informare ati constata ca si obtineti. Mai bine sa va informati, CUM AM MAI ZIS, in loc sa dati sfaturi !

  • citesc cu stupoare ,recunosc,cele scrise de iulixa32 si constat o anumita rautate care strabate in vorbele rostite.oare acesta e spiritul natiunii noastre,nu ca sunteti reprezentativa,poate chiar deloc,care este atat de urat de civilizatiile avansate.ura,linguseala,ploconeala ,egoismul s.m.a.ce tanar cumpara teren,construieste casa prin eforturi proprii cunoasteti(nu doresc exemple ,ca nu-mi pasa)?

   1.daca e lege ce-ti pasa,ca nu esti furat(a)

   2.

   3

   4

   si ar mai fi dar m-am saturat de astfel de oameni

   Pa

   intentionat am scris cu litere mici

 15. pe site-ul Primariei Dumbravita a aparut urmatorul anunt: http://www.e-primarii.ro/primaria-dumbravita-tm/stiri.php?id=3570 in care se precizeaza:

  Va comunicăm că în data de 17.01.2024 ora 14.00 va avea loc dezbaterea publică asupra PLANULUI URBANISTIC GENERAL DUMBRĂVIȚA (PUG) în sala de evenimente situată în incinta Primăriei Dumbrăvița.

  Sper ca este un mesaj real si ar fi bine sa mergem cati mai multi.

   

 16. Cum putem afla care sunt zonele in care se pot construi doar locuinte individuale(max P+1) si care sunt cele in care se primeste aprobare pt cele in regim colectiv, P+2 si mai sus?

  Multumesc anticipat!

 17. Iulian Toma

  Dezbatere publica PUG  Dumbravita

  Cateva informatii

  Actiunea de dezbatere publica s-a caracterizat prin:

  Planificare si organizare total necorespunzatoare :

  - data, ora, locul ,nepotrivite;

  - anuntul si mobilizarea locuitorilor necorespunzatoare;

  - documentele PUGului nu au fost facute publice in format electronic (s-au afisat la sediul primariei);

  - sedinta a inceput cu o ora intarziere, din motive tehnice;

  2. Participarea la sedinta a fost foarte slaba : in total 14 persoane dintre care un singur reprezentant al locuitorilor.

  3. Din prezentarea facuta de reprezentantul proiectantului am constatat urmatoarele:

  - prin  contract nu este stabilit un continut cadru  pentru PUG  (un OPIS cu sectiunile proiectului : urbanism, mediu, retele servicii publice, retea stradala, strategie, etc. )

  - nu sant cuprinse toate PUZ urile aprobate;

  - nu sant trasate toate strazile  (inclusiv pentru zonele fara PUZ);

  - nu sant prevazute retele pentru preluarea apelor pluviale;

  - nu sant cuprinse proiectele din strategia aprobata de CL  in luna decembrie;

  - etc,

  In cadrul dezbaterilor am propus si au fost acceptate urmatoarele completari:

  Stabilirea continutului cadru al PUGului.
  Introducerea intregii suprafete administrative a localitatii in PUG (completarea cu 300 Ha  la nord de centura Timisoarei).
  Reorganizarea UTRurilor ( vor fi 10 ).
  Includerea in PUG a retelei stradale  integrale cu stabilirea profilului transversal pentru fiecare strada si a cotei 0 ( cota carosabilului ).
  Includerea in PUG a unui studiu de circulatie (trafic)  corelat cu Timisoara si celelalte localitati invecinate.
  Includerea in PUG a retelelor de apa si canalizare  cu completarile prevazute in proiectele cuprinse in strategia localitatii (inelul de egala presiune, statiile de tratare a apei potabile, statia de epurare a apelor uzate).
  Includerea in PUG a retelei de preluare a apelor pluviale cu deversare gravitationala spre cele 3 canale ce strabat localitatea si amenajarea corespunzatoare a acestor canale.
  Includerea in PUG a retelei de piste pentru biciclisti la nivelul intregii localitati.
  Includerea in PUG a proiectului de amenajare a lacului de acumulare  care sa includa  un podet de traversare la jumatatea lacului  pentru a inchide bucla pistei pentru biciclisti.
  Completarea  Regulamentului de urbanism cu prevederi mai clare care sa previna supraaglomerarea localitatii sau deteriorarea confortului vecinilor.

   

  S-a stabilit ca toate aceste propuneri sa fie incluse in PUG si sa fie prezentate CL  pana in data de 20 februarie 2016. 

 18. Ati facut treaba buna. Multumim pentru asta.

  Dar ma indoiesc ca toate propunerile dvs vor fi incluse in PUG pana in 20.02…la cum se misca domnii respectivi…

  Cred totusi ca prosta organizare a dezbaterii a fost voita, ceea ce mie imi spune ca exista o oarecare teama a primarului/primariei de electori. Teama pe care daca noi dumbravitenii nu o folosim implicandu-ne, e cam degeaba.

   

 19. Buna ziua, poate cineva sa-mi spuna ce reprezinta parcelele marcate cu rosu in PUG? Nu am gasit o legenda. Multumesc.

  • Iulian Toma

   Pentru Radu V,

   Zonele marcate cu rosu in UTR uri reprezinta  Institutii si servicii de interes public.

   • Multumesc de raspuns. Sa inteleg ca in zonele respective nu se poate obtine autorizatie de constructie casa.

 20. Iulian Toma

  Pentru Radu V,

  Dupa ce noul PUG va fi aprobat, in mod sigur pe zonele marcate cu rosu nu se va putea obtine autorizatie de construire pentru locuinte . Dupa parerea mea  si in noul PUG  zonele destinate institutiilor si serviciilor publice  sant destul de putine in raport cu  suprafata destinata locuintelor  si in special cu populatia  localitatii care in urma unor estimari simple va fi de 40-50.000 de locuitori. 

 21. Buna ziua .Cand se va aproba Pug ul? Doresc sa cumpar un teren de casa in Dumbravita , intr- o zona doar de case

  • Iulian Toma

    Pentru Adrian,

   Joi,14 aprilie va fi ultima dezbatere publica pe proiectul PUG  Dumbravita. Dupa aceasta dezbatere va urma aprobarea proiectului in CL, mai mult ca sigur in sedinta ordinara din luna mai. Daca doriti sa achizitionati un teren intr-o  zona excelenta, numai de locuinte rezidentiale, cu toate utilitatile,( mai putin canalizare  care este in stadiul de proiectare)  va pot indruma catre un vanzator  de la care am cumparat si eu, in zona lac . Cred ca este o ocazie unica si merita  sa verificati oferta. Ma puteti contacta la telefon 0744540258  pentru date suplimentare si pentru a  va pune in legatura cu vanzatorul . O seara buna in continuare.

   • Hristos A Inviat! 

    In legatura cu terenul pt tineri ce se mai stie,in ce stadiu a ajuns acest proiect? In ce zona se vor da aceste terenuri, parcele pt casa?  

 22. Dorim sa stim cam in ce perioada se va acorda acest drept si in DUMMBRAVITA!!!!! Nu dorim sa fim rai, dar din 2005 nu s-a  mai dat  nici un ajutor (parcela) pt tineri…stam cu chirie, nu ne bagam in banca pt prima casa ca poate ,poate se vor da terenuri si nu vom mai putea beneficia daca avem proprietate personala…In Giarmata s-au dat deja, la Carpinis s-au dat deja etc.

 23. Si eu impreuna cu sotia am tot asteptat dupa promisiunile cu terenul concesionat pentru tineri. La ultimele alegeri Malac in persoana a promis ca el va da la tineri si a zis sa depunem cererea la primaria . Iaca in curand nu mai indeplinim varsta si nu s-a intamplat nimic.

  Ce-i drept nu putem spune ca nu s-a incercat, dar directia pe care s-a pornit a fost gresita din start cu terenul pasune pe care vroia sa-l transforme in teren pe care se poate construi. Acum din cate am inteles operatiunea e blocata penru ca evident s-au constatat neregulile undeva la nivelul consiliului judetean si nu stiu daca nu cumva primaria Dumbravita nu este si actionata in judecata pe tema asta. Prin urmare in urmatorul an sau poate mai mult nu as crede sa se concesioneze vre-un metru patrat pentru tineri

 24. Iulian Toma

  Pentru Samoila Alina si Stefan,

  In privinta  loturilor de casa pentru tineri  am facut mai multe precizari in decursul timpului privind situatia proiectului. In prezent  PUZ-ul a fost respins de prefectura, s-au inceput demersurile pentru a se intra in legalitate dar nu s-au incheiat pentru a se aproba  PUZ-ul in noile conditii ( cele legale ). Problema va ramane o prioritate pentru noua administratie.

  • Buna ziua!

   D. Iulian Toma, P.U.Z-ul pt tineri a mai fost respins si in 2015 la inceputul anului pe motiv de ilegalitatii privind partea cu pasunea…Acelasi lucru sa intamplat si acuma…Daca se stia greseala din 2015 de ce nu sa remediat ??? De ce se tot amana lucrurile si se repeta din nou istoria respingerii ?

   Nu sunt in masura sa judec, dar daca tot se vrea ceva sa se faca, de ce nu puneti o lista cu terenuri de vanzare si preturi aferente lor pt tineri..poate asa reusiti mai repede sa dati terenuriile, decat nimic!! 

   Multumesc!

    

    

   • Iulian Toma

    D-nei Alina,

    Daca ati urmarit in timp site-ul Dunos, nu se poate sa nu fi remarcat ca  inca de la initierea PUZ-ului  am solicitat executivului sa procedeze in mod legal si inca de atunci le-am recomandat solutia de a identifica  sau achizitiona  teren neproductiv pe care sa-l transforme in pasune  pentru a compensa suprafata alocata puz-ului. Pentru ca propunerea venea de la mine, pentru ca ei credeau ca se poate si fara a respecta legea  nu au luat-o in considerare. Puz-ul a fost respins asa cum spuneti , de doua ori iar acum , insfarsit  au luat in considerare propunerea mea  si s-au facut demersurile necesare. Procedura fiind de durata nu a mai fost timp fizic pentru a fi repartizate loturile inainte de alegeri asa cum spera vechiul executiv. Cred ca sunt conditii ca problema sa fie rezolvata in decursul acestui an pentru ca toti candidatii si-au propus in program  rezolvarea ei .

 25. Si ce criterii de acordare propuneti stimate domn? Eu fac propunerea in cazul in care se promoveaza o astfel de hotarare neo comunista ca parcele sa se acorde in functie de suma impozitului platit (salariu, dividende, pfa, etc) de soliciant si de numarul de copii. In prezent nici macar PSD ul nu promoveaza astfel de actiuni. Cei care au cumparat terenuri in Dumbravita, o parte din ei prin credite, au fost prosti??? Cat de transparenta va fi acordarea acestor loturi? Daca persoanele nu au banii necesari sa cumpere terenul de unde o sa aiba banii necesari sa construiasca casa??? Daca candidatii la postul de primar sau consilier propun astfel de gratuitati de ce nu le doneaza doritorilor din terenurile proprii ca doar marea majoritate au. Eu propun alegatorilor onesti si care au cumparat terenuri sau case in Dumbravita sa nu voteze candidatul sau candidatii care propun asrfel de pomeni sau alte pomeni electorale!!!

 26. Iulian Toma

  Pentru Iulixa 32,

  Nu trebuie sa propun eu criterii. Ele sunt prevazute de lege, doar trebuie aplicate corect. In ceea ce ma priveste imi mentin convingerea ca orice sistem comunitar trebuie sa contina si masuri sociale. Am mai facut comentarii in acest sens , le gasiti mai sus in pagina ,nu le voi relua. Referitor la recomandarea d-voastra privind votul in functie de modul in care vedeti d-voastra lucrurile  nu cred ca este potrivita pentru acest site care este pentru informarea corecta a cetatenilor, nu pentru campanii politice. Cu toate ca si eu candidez, nu cred ca ati observat din partea mea intentia de a influenta optiunile de vot ale celor ce vizioneaza acest site. Va multumesc pentru intelegere.   

  • Da aveti dreptate, imi retrag mentiunea cu privire la voturi.

  • Felicitari d-le Toma! Am urmarit cu interes aparitia dv. la televiziunea noastra locala, distribuita si pe Facebook, in care ati prezentat o situatie foarte clara a problemelor administrative cu care ne confruntam,avand si solutii pentru rezolvarea lor. Faptul ca pana la ora actuala ati dat dovada de competenta si corectitudine in functia de consilier local, sunt convins ca asa veti fi si ca primar.Va sustinem din suflet in lupta pentru primarie.Mult succes!

 27. Ne puteti spune si noua unde am putea gasi inregistrarea emisiunii? Pe site-ul dumbravita TV nu pare sa fie postata.

  Multumesc

 28. Sau pe pagina de facebook.

  https://www.facebook.com/Iulian-Toma-candidat-independent-106971269725776/

  Cred ca cei care simpatizeaza cu miscarea Dunos nu e suficient sa vizioneze pagina ci si sa o distribuie pe peretele lor si la prieteni.

  Succes ! Votam Toma Iulian primar si consilier local

 29. Exista vreo posibilitate sa votez in Dumbravita daca pana la acest moment nu am reusit sa imi mut domiciliu? stie cineva vreo metoda ? pe liste suplimentare…..e voie, nu e voie? ma ajuta cineva va rog intrucat as dori sa votez in aici.

  Va multumesc!

   

 30. Puteti sa votati numai in localitatea in care aveti adresa de domiciliu din buletin.

 31. Ca de fiecare data când sunt alegeri, Politia (evidenta populației) are program de lucru in weekend! Deci puteți depune actele pt schimbarea cărții de identitate pe noul domiciliu si veti primi un act provizoriu pe baza căruia puteti vota!
  Va încurajez sa faceti asta si … sa votati Iulian Toma, desigur!

 32. Din pacate se voteaza pe prietenii si simpatii in Dumbravita.  Ma uit si vad ca acum toti propun proiecte marete. De ce nu ne spun toti candidatii astia ce au facut concret pentru DUMBRAVITA  indiferent de pe ce pozitie sunt.

  Vad ca domnul Toma a avut activitate, s-a luptat cu sistemul si cum zicea el a dat  valoare Consiliului Local. El i-a dat puterea care o are acum. Asa trebuie sa fie si pe viitor. Primarul sa fie primar si  consilierii sa-si exercite mandatul.

  Probabil multi aveti rude, neamuri prieteni care candideaza. E  normal sa-i sustineti sau sa nu fiti impotriva lor. Nu uitai insa ca votul e secret si ca acolo trebuie votat pentru viitorul nostru. Nimeni nu va stii niciodata ca ati votat  pentru o localitate mai frumoasa, o administratie transparenta si un executiv bine organizat si eficient. Cred ca Toma Iulian  primar e o alegere buna. Imi doresc insa din toata inima ca in cel mai rau caz sa ramana consilier ca sa pot vedea in continuare ce se intampla acolo. Domnul Toma a facut publice sedintele si documentele discutate hotararile luate. M-am obisnuit sa  le vad si urmaresc lunar. Succes domnule conilier. Ati fost cel mai bun consilier in ultimul mandat si sunt convins ca puteti deveni cel mai bun primar.

  • Aveti multa dreptate d-le FANE si intradevar, competentele si impartialitatea d-lui Toma sunt recunoscute inclusiv de colegii din Consiliul Local. Castigarea alegerilor pentru functia de primar de catre d-l Toma, ar aduce schimbari de mentalitati si comportament in administratia locala .

    

 33. Puzu' pt tineri e treaba lui Malac si Asociatii. Mergeti la Urbanism si intrebati acolo unde acriturile care asteapta spagi, va vor umple de respect. Daca au votat doar 1700 e f usor sa pui in urne vreo 200 de buc si sa castigi alegerile mai ales ca e suficient un procent minoritar acum.

  Domnule Toma era necesara mai multa reclama, oamenii care au votat PSD sunt prea buni prea de la tara.

  Succes in contiunare si putere de convingere.

 34. Buna ziua!

  Oare nu ii este rusine actualului primar D. Malac sa ne tot duca cu vorba privind terenuriile pt tineri????

  Mai bne spuneti ca nu se vor da niciodata…chiar asa greu este sa remediati o problema care se repeta de 2 ani incoace privind acele ilegalitati..dar care sau ajus la forma legalitatii din cate imi amintesc inainte de alegeri?????

  Spuneati ca se vor da terenuri imediat dupa alegeri..ceea ce NU S-A INTAMPLAT!!!

  Asteptam o explicatie si o lamurire!!!

   

 35. Buna ziua,

   

  In UTR2 observ ca desenul parcelelor cuprinde un cerc in pentru fiecare parcela si delimitarea se face la anumite parcele prin linii duble paralele. Imi puteti da cateva detalii cum se interpreteaza aceste desene?Exista o legenda a schitei?

  Multumesc!

 36. Buna ziua,

  ne puteti spune daca a fost aprobat PUG-ul? Versiunea atasata este cea finala?

  Multumesc

 37. Acum cateva zile CL Dumbravita a emis o hotarare care este un contradictie cu legile din Romania si cu PUG si Regulamentul de Urbanism. Cum poti tu consilier cu scoala sau fara scoala sa spui ca daca ai voie sa contruiesti duplex triplex sau insieuite!!! Legislatia spunePOT sau CUT sau Regim Inaltime etc…. Daca sunt respectate aceste lucruri si rrespecta legea ce treaba mai are o alta persoana. Aceasta HCL va atacata in Contecios Administrativ, Instantwle de Judecata din Romania, nu stiu daca se va ajunge la CEDO. Am inteles ca saptamana viitoare se vor dezbate in CL: interzicerea avorturilor, interzicerea nasterilor, o familie sa aiba maxim 1 masina, casele sa aiba doar 2 ferestre, introducerea ratiei de mancare, sambata nu au voie in localitate decat masini cu nr de TM. Exagerati fratilor.

 38. Stimati consilieri care ati votat in unanimitate ca pe vremea raposatului a fost referat de la Directia Urbanism si aviz de la Comisia de Urbanism? Daca nu ati comis o mare ilegalitate!!! Dormiti noaptea?

 39. Se spune ca nu era pe ordinea de zi si s-a introdus la presiunea unor facatori de bine ai comunei care sunt prop in duplexuri sa triplexuri pe teren mic, ei acum posteaza in binefacatori care mai solicita si 2% ca saisi faca salarii frumoase din Asociatie. Ce sa ma spunem jenant sirusinos!!!

 40. Se spune ca doar primarii fac ilegalitati dar de data aceasta consilierii se pare ca au comis infractiuni!

  • Iulian Toma

   hotarare care sa fie acceptata de majoritatea con

   Pentru Prefectu, Popica, Iulixa  si Andreea,

   Imi pare rau ca trebuie sa va contrazic dar, postarile d-voastra sunt nedocumentate si departe de adevar.

   In ultima sedinta ordinara de CL, cea din 24 aprilie 2017 a fost propus pe ordinea de zi un punct suplimentar care viza  corectarea Regulamentului de urbanism cu cateva reguli privind Locuintele insiruite. Propunerea a venit din partea unui grup de cetateni care nu doreau sa se trezeasca  cu astfel de constructii in vecinatatea lor.  Propunerea avea atat referatul Biroului de urbanism cat si aprobarea Comisiei de urbanism a CL. Dupa lungi dezbateri in cadrul sedintei ( aproximativ o ora si 30 de minute ) s-a ajuns la o forma a   proiectului de hotarare care sa fie acceptata de majoritatea consilierilor locali. In varianta finala  proiectul prevedea ca  Locuintele insiruite sa nu poata fi construite decat in zonele de locuinte colective care sunt foarte clar specificate in noul PUG; Fiecare locuinta insiruita trebuie sa aiba un  front stradal de minim 8 m , o suprafata de teren alocata de 300m2 si minim 2 locuri de parcare; nu pot fi construite locuinte insiruite in vatra veche  sau cu frontul pe adancimea parcelei, etc. Deci toate regulile aprobate au avut ca scop sa se limiteze supraaglomerarea localitatii si sa descurajeze construirea unor astfel de locuinte. In aceswte conditii aprecieri precum infractiuni, ilegalitati, comportament jenant  sau rusinos  nu cred ca sunt potrivite pentru situatia prezentata. Daca  va intereseaza cu adevarat soarta localitatii si doriti  sa va implicati in bunul mers al lucrurilor  va recomand sa renuntati la comoditatea fotoliului din care faceti comentarii si sa participati in direct la astfel de sedinte,  care sunt publice.

 41. Sa intelegem ca acestea s-au votat la presiunea a cativa cetateni, sa fie influenta acestora fata consilieri. Este legal? Grupul era mai numeros decat consilierii care au votat? Daca maine vin alti cativa cetateni sa dati o alta hotarare in contradictie cu legile din Romania o veti aproba? Dumbravita Stat in Stat!!! Un regulament de urbanism nu se poate schimba peste noapte, anumite persoane fac investitii imobiliare(nu este nimic ilegal) majoritatea noilor dumbraviteni au cumparat de la investitori, unii au facut credite, avand la baza/ cunoscand legile din Romania. Si nu din statul Dumbravita. Modificarile in Regulamente asa importante se dezbat, se discuta, uneori se face referendu si nu dau ca Oug 13 noaptea, in aceste caz fiind ziua LA PRESIUNE… IN CEEA CE PRIVESTE FOTOLIUL nu cred ca este cazul sa incercati sa puneti la punct pe cineva in asa mod grosolan .

 42. Stimate domn, am extras din Regulament General de Urbanism (LEGEA IN MATERIE) Art.30 Parcelarea:
  (1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.

  (2) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții:
  Jurisprudență (3)

  a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite și de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

  b) suprafața minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de minimum 200 m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
  Jurisprudență (1)

  c) adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

  (3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. (2).

 43. Anexa 2 din acelas regulament, scrie:
  PROCENTUL
  de ocupare a terenurilor

  Procentul maxim de ocupare a terenurilor se stabilește în funcție de destinația zonei în care urmează să fie amplasată construcția și de condițiile de amplasare în cadrul terenului, după cum urmează:

  2.1. -Destinația zonei în care urmează să fie amplasată construcția:

  2.1.1. - Zone centrale - 80%
  2.1.2. - Zone comerciale - 85%
  2.1.3. - Zone mixte - 70%
  2.1.4. - Zone rurale - 30%
  2.1.5. - Zone rezidențiale
  - zonă exclusiv rezidențială cu locuințe P, P+1, P+2 - 35%

 44. Iulian Toma

  Pentru AndreeaR,

  Trebuie sa facem cateva precizari ; regulamentul de urbanism, parte componenta a PUG ului se gaseste in stadiul de dezbatere publica  din momentul publicarii lui  in faza de proiect  pana la votarea in sedinta ordinara a CL. Este exact situatia in care se afla  Regulamentul general la care faceti referire. Fata de varianta initiala , orice cetatean, grup  sau consilier local poate propune modificari  in sensul optimizarii acestuia in favoarea majoritatii locuitorilor. In cazul la care ne referim, consilierii locali  au considerat ca propunerea de a restrictiona suprapopularea lacalitatii de catre investitorii imobiliari ( cei care nu vor locui niciodata in locuintele insiruite pe care le construiesc )  trebuie stopata   pentru a respecta intimitatea , confortul  si linistea  celor care au ales cu mult timp inainte  sa locuiasca in aceasta comuna. Regulamentul  de urbanism devine lege  dupa votarea lui in CL. Pana atunci nu va opreste nimeni sa faceti propuneri de optimizare a acestuia dar,  in folosul majoritatii celor care locuiesc deja aici.

 45. Eu unu nu chiar nu inteleg dorinta unora  de a incerca sa ne convinga ca a construi in continuare pe parcele mici , pe strazi inguste,fara spatii verzi   e o decizie excelenta , legala si imbratisata de locuitorii comunei

  Cred ca comunitatea locala trebuie sa aiba dreptul de a decide cum sa se dezvolte si sa arate comuna iar aceasta favelizare, in totala contradictie cu cc au desenat pe teren acum 130 de ani austriecii si ungurii, trebuie sa inceteze. 

 46. Buna ziua d-le Toma,

  Referitor la postarea dvoastra din 06.02.2014, cu privire la faptul ca "a inceput in localitate construirea de blocuri printe casele rezidentiale ceea ce a condus la violarea intimitatii celor din vecinatatea blocurilor si a generat zeci de procese in instanta…", cum explicati faptul ca primaria Dumbravita înca mai acorda autorizatii de constructie de acest gen ?

  Fiind locuitor al zonei, sunt sigur ca sunteti la curent cu situatia celor doua blocuri (P+E+ER), 5 apartamente fiecare, ridicate pe stada Pluto la intersectie cu Pluto 2 si care chiar daca respecta POT-ul si CUT-ul (exploatate de altfel la maxim, ambele) par rupte din contextul strazii Pluto unde s-au dezvoltat doar case unifamiliale/bifamiliale. Unde mai pui ca trebuiesc asigurate pentru cele doua blocuri 20 locuri de parcare în spatiu exclusiv privat… Intimitatea zonei (exclusiv case unifamiliale) s-a dus pe apa sâmbetei cu aceste blocuri. Extras din RLU reglementari UTR, art 4.2 "Functiunea dominanta a zonei este cea rezidentiala – locuirea în sistem unifamilial sau bifamilial, locuirea în sistem colectiv cu maximum 2-3 apartamente la scara…".

  Se mai aplica prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati ? Extras RLU, art. 4.12 : "Construcţiile nou propuse atât pentru construcţiile de locuit cât şi pentru alte funcţiuni admise în mod excepţional, în regim de P şi P+1E vor respecta prevederile Codului Civil cu privire la vecinătăţi şi în situaţia că depăşesc 2 niveluri se va respecta distanţa minimă de ½ din H cornişă faţă de mezuinele laterale, dar nu mai puțin de 3,00 m, cu excepţia clădirilor cuplate sau înşiruite".      

  In 2014 v-ati propus stoparea acestor fenomene. Ce putere am eu ca locuitor al comunei sa opresc acesti monstrii daca primaria continua sa dea asemenea autorizatii de constructie ? Care-i rolul biroului de urbanism ? Sa stea pe scaun si sa dea autorizatii de constructie aberante doar prin simplul fapt ca respecta POT/CUT ? Locuirea în sistemul colectiv implica si dimensionarea utilitatilor/infrastructurii pe masura (latime drum, apa, canal, etc), ceea ce stim cu totii ca sunt departe de a fi suficiente chiar si-n sistem unifamilial…

  Multumesc pt raspuns.

  • Iulian Toma

   D-nei Dana Toma,

   Raspunsul este foarte simplu: si dupa ultimele alegeri libere din iunie 2016, in primarie au ramas aceleasi persoane. In calitate de consilier  eu ma lupt pentru adoptarea unui PUG si a unui Regulament de urbanism care sa asigure o dezvoltare corecta a localitatii in interesul majoritatii locuitorilor ei. Din pacate  conducerea executiva a primariei  si grupul de consilieri care o sustin nu doresc  acest lucru si intarzie la nesfarsit  adoptarea acestor documente. Nu pot sa fiu la curent cu toate neregulile urbanistice care se intampla in localitate pentru ca autorizatiile de construire  nu ajung in CL , se elibereaza de catre executiv. Ca simplu cetatean , puteti sa va adresati CL care este obligat sa asigure aplicarea corecta a regulilor urbanistice si poate lua masuri in acest sens.

 47. Eu nu am facut referire la faptul sa se aprobe autorizarea constructiilor Blocuri intre case, am facut referire de ce sa nu se aprobe duplexuri in regim de inaltime P+E+M pe limita teren 150-200 mp cum este in lege cu respectare POT, CUT, REGIM INALTIME, arhitectura etc.? Cu ce va deranjeaza stimabililor? Nu locuiti dvs acolo in duplexul sau in cuplatele respective? Nu inteleg care e problema? Va este respectata intimitatea…De asemenea se face referire la locuitori, dupa cum se stie in Dumbravita sunt mai multi proprietari de terenuri libere de constructii decat locuitori/proprietari de case. Un alt aspect este normal ca o persoana care doreste o proprietate in Dumbravita sa cunoasca HCL sau Legile din Romania, adica cineva care a cumparat un teren de ce trebuie sa cunoasca restrictiile din HCL? Sau de ce sa se modifice la presiunea unor grupuri? In legea urbanismului este precizat ca PUG UL SI REGULAMENTUL DE URBANISM , mai exact in normele metod de aplicare a L350/2001 la art.29 alin 1 scrie ca este valabil 10 ani, in acest caz HCL a modificat. Este legal? De asemenea in codul fiscal este precizat ca imobilele care au tva de 5% sunt cele locuita nu depaseste 120 mp utili si terenul nu depaseste 250 mp - iar prin aceasta HCL se anuleaza beneficiul acestei legi care ar fi fost f. utila pentru tineri in special. Este legal?

 48. Stimata doamna

  Problema este suprapopularea in lipsa unei infrastructuri. Unde isi vor parca acesti oameni masiniile ? Pe ce strazi se va realiza descarcarea masinilor catre oras si de cit spatiu verde vor beneficia acesti oameni care pina la urma sunt niste victime ale acestor dezvolatori imobiliari a caror marje de 40-50% sunt cele care genereaza aceste preturi si implicit limiteaza  accesul la tva de 5% 

  Eu cred ca trebuie sa devina legal  ca comunitatea locala  sa si stabileasca niste reguli care sa ii apere de acesti speculatori ai unor chichite legale si care cu largul concurs al biroului de urbanism au facut praf Dumbravita dpdv arhitectural.

  Priviti vatra veche  si strazile de acolo si zona noua si concluzia este ca avem 130 de ani de involutie arhitecturala!

   

  • Iulian Toma

   D-lui Dan R,

   Nu pot decat sa-mi exprim aprecierea pentru observatiile pertinente si atitudinea d-voastra. Astept de mult timp ca dumbravitenii adevarati sa iasa din nepasare si indiferenta si sa aiba curajul de a-si spune parerea despre problemele cu care se confrunta comunitatea. Felicitari!

 49. Va felicit si eu, in 2020 avem cadre pentru consilieri.dar legea unde este? Chiar juristii din primarie avizeaza orice aberatie care contravin legilor din Romania. De la “pseudo dictatura primarului Geza” s-a ajuns la “pseudo dictatura populara a consilierilor”! Am ajus si eu la concluzia ca marii alesi din Dumbravita apara DOAR interesele proprii si de grup. Sa fie secta, sa fie grup de interes, sa fie casta… cu argumente ca se apara interesele dumbravitenilor. Dar interesele Com. Dumbravita cine le apara? Trebuie viziune, dezvoltare, apararea proprietarilor nu numai a locuitorilor…. Nu mai conteaza legea, conteaza doar viziunea indiferent ca este pt progres sau nu. Am cateva intrebari daca imi permiteti. Dvs intotdeauna ati fost instariti? In tinerete ati avut aspiratii? Aveti copii? Copiii dvs au prieteni care nu au posibilitati financiare ca sa isi cumpere o vila de 300 mp utili si 700 mp teren? Daca au posibilitati financiare doar de 1/2 din duplex sau 1/3 din triplex nu sunt demni de Dumbravita? Credeti ca acest loc este destinat doar locuitorilor care sunt aproape de ULTIMUL DRUM - ETERN?

  • Daca tot ma felicitati imi expun si punctul de vedere referitor la proprietari si tineri

   Eu cred ca sunt putini  proprietari de terenuri in Ro a carul mp sa valoreze asa de mult iar primaria sa fie atit de ingaduitoare in cc priveste  ambrozie,gunoaie, moloz si balariile pe care le vezi la tot pasul.

   Tinerii sunt victime si nu ale primariei  . Acum 10 ani am fost in aceasta situatie si am ajuns sa imi construiesc casa in regie proprie intrucit un singur duplex vizitat  m-am convins ca de banii solicitati pot sa-mi contruiesc o casa in conditii calitative superioare si pe o bucata de teren mai mare. Si asa a fost.

   In final voi face si o paralela la ULTIMUL DRUM etern spunindu-va ca in realitate speculanti imobiliari ingroapa tineretea copiilor nevoiti sa apeleze la credite pe zeci de ani . Doar ca si fapt divers la constructia unui duplex /triplex profitul ajunge si la 70.000 - 80.000 euro

    

 50. Iulian Toma

  Pentru  d-l iulixa32,

  In momentul in care incepeti sa aduceti acuze la modul general ar fi ok sa va prezentati cu numele  si adresa adevarate. Nu pot sa raspund in numele tuturor consilierilor ( care au fost alesi de catre dumbraviteni in baza unor programe electorale  pentru a le reprezenta interesele ) dar in ceea ce ma priveste, nu fac altceva decat sa-mi respect promisiunile facute in campania electorala, celor care m-au ales. In viziunea mea , aceasta localitate nu este pregatita sa functioneze  in regim suprapopulat: exista deja in localitate  peste 25.000 de parcele; daca pe fiecare parcela se va construi duplex  inseamna minim 4 persoane/parcela , deci vom ajunge la 100 000 de locuitori, 50 000 de autoturisme , etc.Acum suntem 14 000 si deja sunt probleme. Cum va functiona localitatea cu 100 000? .Restul afirmatiilor d-voastra  nu fac obiectul acestui grup , le consider nepoliticoase  si nu le  voi lua in seama.

 51. Buna ziua,

  As dori sa stiu daca etajul retras a fost introdus in PUG. Am inteles ca a fost propus prin HCL insa este in vigoare?

 52. Buna seara!

  Ce se mai aude despre terenuri date tinerilor. Peste tot se dau, doar in Dumbrăvița nu e loc pt asa ceva din cauza eccesului pt constructii noi.

 53. Excesului*

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>