Mai 272013
 

Pe site-ul Primariei Dumbrăvița la data de 27 Mai 2013, nu sunt publicate atributile Primarului si a Consiliului Local.

 

In conformitate cu Legea 215/2001, principalele atribuții ale Primarului si a Consiliului Local ar trebui sa fie:

Atributiile primarului:

 

(1) Primarul indeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate În calitate de reprezentant al statului, În condiţiile legii;

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfaşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, În primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

b) Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de Încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

c) iniţiază, În condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de Împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare În numele unităţii administrativ-teritoriale;

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta Înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea În concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)—d);

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)—d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi Încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, În condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date În competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate În procesul de integrare europeană În domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului

organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, În condiţiile legii.

Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

 

 In domeniul activităţii de secretariat pentru Consiliul local:

- întocmeşte tematica anuală cu problemele supuse analizei şi dezbaterii în şedinţele Consiliului local ;

- întocmeşte graficul desfăşurării şedinţelor Consiliului local;

- întocmeşte regulamentul privind modalitatea de pregătire a şedinţelor Consiliului local şi urmăreşte aplicarea acestuia;

- urmăreşte întocmirea la timp de către serviciile de specialitate a rapoartelor privind problemele ce urmează să fie supuse analizei în şedinţele de consiliu;

- redactează împreună cu compartimentele de specialitate proiectele de hotărâri ;

- întocmeşte şi pune la dispoziţia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea rapoartelor şi proiectelor de hotărâri din ordinea de zi;

- multiplică şi pregăteşte materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului local, pregăteşte mapele de lucru ale consilierilor;

- întocmeşte lucrările necesare convocării Consiliului Local şi desfăşurării şedinţelor;

- convoacă membrii Consiliului local pentru şedinţele de consiliu;

- pune la dispoziţia comisiilor de specialitate, spre studiu,  materialele de şedinţă , le sprijină în clarificarea problemelor supuse dezbaterii;

- asigură pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor Consiliului local;

- urmăreşte înregistrarea corectă pe suport magnetic a şedinţelor Consiliului local;

- urmăreşte întocmirea stenogramelor de şedinţă şi a proceselor verbale;

- întocmeşte fişa de pontaj a consilierilor la şedinţe;

- constituie dosarele de şedinţă;

- redactează hotărârile Consiliului local şi ţine evidenţa acestora într-un registru special;

- distribuie către compartimentele funcţionale şi persoanele şi juridice interesate hotărârile Consiliului local;

- comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile Consiliului local;

- asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor Consiliului local cu caracter normativ prin intermediul mass-media, afişare şi ziarul primăriei;

- urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local;

- ţine spre păstrare, în copie, hotărârile Consiliului local, dispoziţiile primarului şi regulamentele în baza cărora se desfăşoară activităţile Consiliului local;

- întocmeşte proiectele de dispoziţii cu ordinea de zi a şedinţelor de consiliului;

- întocmeşte rapoarte privind modul de realizarea a hotărârilor consiliului;

- elaborează proiectul regulamentului de funcţionare al consiliului;

- ţine la zi baza de date privind hotărârile adoptate de Consiliul local;

- urmăreşte coroborarea hotărârilor Consiliului local cu actele normative cu putere juridică superioară.

   Cu privire la activitatea de promovare, avizare, înregistrare şi distribuire a dispoziţiilor primarului:

- primeşte de la compartimentele funcţionale şi ţine evidenţa dispoziţiilor primarului, într-un registru special;

- multiplică şi distribuie dispoziţiile primarului pentru ducerea la îndeplinire , către compartimentele funcţionale şi persoanele interesate;

- comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, dispoziţiile primarului, în vederea exercitării controlului de legalitate ;

- întocmeşte referate şi redactează dispoziţii ale primarului;

- urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora;

- ţine la zi baza de date privind dispoziţiile primarului;

- urmăreşte coroborarea dispoziţiilor primarului cu actele normative cu putere juridică superioară.

Privitor la organizarea alegerilor locale, generale şi consultarea prin referendum a populaţiei:

- coordonează lucrările pentru alegerile locale, camerei deputaţilor, senatului şi preşedintelui;

- face propuneri privind delimitarea secţiilor de votare ;

- face propuneri privind stabilirea locurilor de afişaj electoral, a celor pentru organizarea adunărilor publice şi a sediilor secţiilor de votare ;

- asigură efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe secţii de votare, pentru scrutinurile stabilite şi le predă preşedinţilor acestora;

- asigură condiţiile necesare consultării de către cetăţeni a listelor electorale;

- întocmeşte lista cu persoanele propuse a fi desemnate preşedinţi sau locţiitori la secţiile de votare şi o înaintează preşedintelui tribunalului;

- transmite informaţii solicitate de formaţiunile de evidenţă a populaţiei;

- ţine evidenţa persoanelor acre au pierdut drepturile electorale  şi procedează în conformitate cu legea;

- ţine la zi baza de date (program ) privind listele electorale permanente, puse la dispoziţie de Inspectoratul de poliţie şi le actualizează permanent.

Cu privire la evidenţa ştampilelor, sigiliilor şi  parafelor :

- ţine evidenţa , într-un registru specific, a ştampilelor, sigiliilor şi parafelor ;

- predă şi preia de la compartimentele funcţionale ştampilele, parafele şi sigiliile pe bază de proces verbal;

- păstrează ştampilele, sigiliile şi parafele scoase din uz şi procedează la distrugerea acestora în baza unui proces verbal, aprobat de conducerea primăriei;

- întocmeşte registrul unic de documente, parafează şi numerotează fiecare registru înscris în acesta.

In domeniul arhivei:

- propune constituirea prin dispoziţia primarului a comisiei de selecţionare a documentelor ce urmează a fi predate la arhivă;

- întocmeşte nomenclatorul arhivistic ,indicativul termenelor de păstrare a documentelor şi  propune  emiterea dispoziţiei primarului pentru aprobarea acestuia cu confirmarea Arhivelor naţionale ale statului;

- întocmeşte liste de inventar pe compartimente , ani şi termene de păstrare;

- preia de la compartimentele funcţionale, pe bază de inventar, conform nomenclatorului arhivistic, unităţile arhivistice, legate şi opisate;

- asigură ordonarea, depozitarea selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor din arhivă;

- răspunde de selecţionarea şi scoaterea din arhivă a documentelor care nu mai au valoare practică şi ştiinţifică şi în baza prevederilor legii Arhivelor naţionale, procedează la distrugerea sau valorificarea acestora;

- eliberează copii, certificate , extrase şi adeverinţe de pe documentele din arhivă la solicitarea celor interesaţi;

- depune la arhivele statului copii de pe listele de inventar ale documentelor cu termen de păstrarea permanent şi a celor scoase din evidenţă;

- asigură evidenţa, păstrarea şi conservarea documentelor secrete de uz intern şi sesizează imediat primarul despre cazurile de pierdere , alterare ori distrugere a acestora;

- procedează la reconstituirea documentelor distruse;

- ia măsuri cu privire la predarea materialelor selectate la arhivele statului.

In ce priveşte activitatea de reglementare şi informare documentară:

- înregistrează, distribuie, urmăreşte rezolvarea în termen şi expediază corespondenţa;

- întocmeşte şi ţine la zi evidenţa legislaţiei în vigoare pe domenii de activitate;

- colecţionează actele normative ce se aplică în administraţia locală pe domenii de activitate ;

- asigură procurarea prin abonament a principalelor publicaţii şi a unor lucrări de specialitate necesare;

- ţine evidenţa publicaţiilor, lucrărilor de specialitate şi a celorlalte materiale date spre păstrare într-un registru special şi pe bază de fişă;

- distribuie în baza unui registru compartimentelor interesate, publicaţiile la care este abonată primăria ;

- asigură afişarea citaţiilor primite de la instanţele de judecată;

- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de conducerea executivă şi deliberativă;

 

Consiliul local

 

Consiliul local este compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, În condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului,in funcţie de numărul locuitorilor oraşului raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotăraste, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) aprobă, În condiţiile legii, la propunerea primarului, Înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

c) exercită, În numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, În condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de Încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea Împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, În numele unităţii administrativ-teritoriale, În condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, În condiţiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, În condiţiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate În procesul de integrare europeană În domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotăraşte darea În administrare, concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, În condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau

municipiului, după caz, În condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, În condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimbă, În condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi În condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

1. educaţia;

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate În nevoie socială;

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publică;

8. situaţiile de urgenţă;

9. protecţia şi refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea şi punerea În valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor,

grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. dezvoltarea urbană;

12. evidenţa persoanelor;

13. podurile şi drumurile publice;

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;

15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

16. activităţile de administraţie social-comunitară;

17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate În proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau În administrarea sa;

18. punerea În valoare, În interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotăraşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;

c) sprijină, În condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate În proprietatea sau În administrarea sa;

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, În condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, În vederea finanţării şi realizării În comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, În condiţiile legii, Înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, În condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, În vederea promovării unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, În baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

Persoanele Împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale În societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, În condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR DE CONSILIU LOCAL

 

Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului.

În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai oraşului convocarea consiliului local se poate face de îndată.

 

Convocarea

 

Convocarea se face, în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ - teritoriale, astfel, în cazul:

- şedinţelor ordinare cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei;

- şedinţelor extraordinare cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei;

- în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă convocarea consiliului local se poate face de îndată.

Convocarea consiliului local se face prin dispoziţie de convocare a primarului în care vor fi precizate:

- data,

- ora,

- locul desfăşurării,

- ordinea de zi a acesteia.

Preia o parte din dispoziţia de convocare.

Aceasta se transmite prin grija secretarului consilierilor locali si va cuprinde:

- data,

- ora,

- locul desfăşurării,

- ordinea de zi a acesteia,

- menţiunea ca materialele şedinţei pot fi studiate înaintea asteia la biroul secretarului localităţii

- ca anexa va cuprinde lista nominala a consilierilor locali şi semnătura de confirmare a primirii invitaţiei la şedinţa de consiliu.

 

Ordinea de zi

 

Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor.

Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

 

Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, însoţite obligatoriu de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local;

rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului;

timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor;

alte probleme care se supun dezbaterii consiliului.

in ordinea de zi NU va fi cuprins ca si un punct distinct „Diverse”

 

Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 40 alin. (2) şi (4) (adică a şedinţelor extraordinare şi cele convocate de îndată).

Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. Aducerea la cunoştinţă publică a ordinii de zi trebuie consemnată într-un proces verbal de afişare.

Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi, aprobată la începutul şedinţei de consiliu. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

 

Proiectele de hotărâri

 

Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, consilierilor sau cetăţenilor. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale.

Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

Proiectele de hotărâri se transmit spre dezbatere şi avizarecomisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şicompartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului.

Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate.

Avizul se transmite secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.

Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

Proiectele de hotărâre vor fi aduse la cunoştinţă publicului, prin afişare cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.

Deci, proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local, cu excepţia proiectelor de hotărâri asupra cărora se deliberează în cadrul şedinţelor extraordinare şi de îndată.

În cadrul şedinţei de consiliu, asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

Odată adoptate, în urma supunerii la vot, hotărârile consiliului local se semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi se contrasemnează, pentru legalitate, de cătresecretar. Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.

Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării. Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop. Aşadar, e necesar sa fie întocmit un registru special in care vor fi înregistrate adresele de înaintare ale hotărârilor si dispoziţiilor.

 

 

Procesul verbal al şedinţei

 

 

În procesul verbal se va menţiona:

- felul şedinţei de consiliu (ordinară/extraordinară);

- data şedinţei;

- locul şedinţei;

- dispoziţia de convocare a şedinţei (art.40, alin.8 Legea 215/2001);

- prezenţa;

- ordinea de zi a şedinţei, modificări ale acesteia in cazurile expres prevăzute de lege;

- aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare, eventualele obiecţiuni;

- dezbaterile generale şi pe articole asupra proiectelor de hotărâri;

- modul şi rezultatul votului;

- hotărârea/hotărârile si numărul acestora ce iau naştere in urma votării.

Procesul verbal al şedinţei va fi semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu (preşedintele de şedinţa) şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

Consilierul care conduce şedinţele de consiliu, împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

Înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobareconsiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. In acest caz, secretarul va întocmi o nota pe care o va anexa procesului verbal.

 

 

Dosarul special al şedinţei

 

Pentru fiecare şedinţă de consiliu se întocmeşte, de către secretarul localităţii, un dosar special al şedinţei respective.

Dosarul special al şedinţei conţine:

- opisul dosarului, cu actele pe care acesta le conţine si numărul de pagini;

dispoziţia de convocare a şedinţei cu respectarea termenelor legale si avizata de secretar;

dovada publicitarii in mass-media printr-un proces verbal de afişare;

prezenta consilierilor la şedinţa consemnata intr-un tabel nominal de prezenta pe care îl va semna fiecare consilier local prezent si va fi contrasemnat de secretar;

procesul verbal al şedinţei;

hotărârile adoptate în şedinţa respectivă;

toate proiectele de hotărâri trecute pe ordinea de zi;

avizul comisiei de specialitate şi raportul compartimentului de resort pentru fiecare proiect de hotărâre în parte;

alte materiale(adrese, cereri, documente) supuse dezbaterii.

Toate documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba romană, în caz contrar prin grija primarului se va asigura traducerea în limba romană tuturor acestor documente.

Dosar special al şedinţei va fi numerotat, sigilat şi semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal în proxima şedinţă de consiliu.

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>